عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک فهرست مطالب : چکیده پیشگفتار مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیه های پژوهش روش شناسی پژوهش جامعه و نمونه آماری یافته های پژوهش نتیجه گیری پیشنهادهای پژوهش منابع