فنگ شویی در معماری PDF

فنگ شویی در معماری PDF

فنگ شویی در معماری PDF   فهرست عناوین: مقدمه بستر موضوع تائوئیسم فنگ شو چیست ریشه های فنگ شو از فنگ شو چه انتظاری داریم نظریه فنگ شو تائوئیسم و شرح مختصری از لا ئوتسه جنبه های اصلی و کیهان شناسی فنگ شو اصول و مفاهیم بنیادی در فنگ شو 1. چی یا کی 2.شا و شاچی 3. یین و یانگ 4.تحلیل فضای ییین و یانگ 5. پنج عنصر و چرخه مولد و زوال اسطوره شناسی جهات اصلی روش نه ستاره و اهمییت آن تحلیل فضا به روش نه ستاره باگوا یا پاگوا مکعب جادوئی و علم اعداد رمز رنگ ها روش الهام از باگوا وسایلی که به کمک آن می توان بخش های باگوا را تقویت کرد عناصر فنگ شوی طراحی داخلی به سبک فنگ شو 1. اتاق نشیمن 2. اتاق خواب 3. آشپزخانه 4. حمام و دستشویی مصادیق منابع … فنگ شویی در معماری PDF