مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود

مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت ها و مدیریت سود

مالکیت خانوادگی ، غیر خانوادگی شرکتها و مدیریت سود فهرست مطالب : چکیده مقدمه بیان مسأله پیشینه پژوهش فرضیه پژوهش نوع و روش پژوهش مستقل : خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت شرکت متغیر وابسته : مدیریت سود جامعه و نمونه آماری پژوهش ارایه و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش بررسی توزیع اقلام تعهدی اختیاری نتیجه گیری منابع