مالکیت زمانی در حقوق ایران

مالکیت زمانی در حقوق ایران

مالکیت زمانی در حقوق ایران فهرست مطالب: مقدمه مبحث اول: تعریف مالکیت زمانی ، بیان اوصاف و سابقه آن در ایران گفتار اول: تعریف مالکیت زمانی گفتار دوم: اوصاف و ویژگیهای قرارداد مالکیت زمانی گفتار سوم: سابقه مالکیت زمانی در ایران مبحث دوم: بررسی صحت و اعتبار مالکیت زمانی در بخش قراردادها گفتار اول: جایگاه مالکیت زمانی در عقود معین بند اول: عقد بیع فراز اول: تعریف بیع و ویژگیهای آن فراز دوم: بررسی صحت و مشروعیت عقد بیع موقت فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب بیع فراز چهارم: نظریه ادره حقوق قوه قضائیه بند دوم: عقد شرکت فراز اول: تعریف عقد شرکت فراز دوم: مهایات در شرکت فراز سوم: تعریف لغوی و اصطلاحی مهایات فراز چهارم: مبانی مشروعیت فقهی و حقوقی مهایات فراز پنجم: نظرات ارئه شده در خصوص ماهیت مهایات فراز ششم: نظرات فقهای معاصر بند سوم: عقد اجاره فراز اول: تعریف عقد اجاره و ویژگیهای آن فراز دوم: دلایل لزوم موقت بودن اجاره فراز سوم: بررسی امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب عقد اجاره فراز چهارم: نظرات فقها بند چهارم: عقد صلح فراز اول: تعریف عقد صلح و ویژگیهای آن فراز دوم: صلح فراز سوم: نظرات فقهای معاصر در خصوص امکان انعقاد قرارداد مالکیت زمانی در قالب صلح گفتار دوم: جایگاه مالکیت زمانی در عقود نامعین مبحث سوم: احکام و آثار قرارداد مالکیت زمانی گفتار اول: رابطه مالکان با یکدیگر گفتار دوم: حدود اختیار مالکان مبحث چهارم: مالکیت زمانی در حقوق خارجی گفتار اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی در حقوق کشورهای مختلف گفتاردوم: شکل قرارداد گفتار سوم: محتوای قرارداد گفتار چهارم: حق انصراف نتیجه نمونه­ای از قرارداد تایم شرینگ منابع