ماهیت معامله فضولی

ماهیت معامله فضولی

ماهیت معامله فضولی  فهرست مطالب: عنوان صفحه مقدمه 1 فصل اول معامله فضولی 2 فصل دوم ماهیت معاملات فضولی در فقه 2 مبحث اول (اخبار) بعضی اجازه عقد غیر نافذ را، اخبار دانسته اند 3 مبحث دوم (انشاء) بعضی فقهاء آن را انشاء (ایقاع) دانسته اند 3 فصل سوم نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها 4 مبحث اول نظریه اول ، نظریه اجازه مالک ، شرط نفوذ عقد است 4 گفتار اول اشكالات وارد بر نظریه 4 گفتار دوم تحلیل نظریه 4 گفتار سوم مویدات نظریه 5 مبحث دوم نظریه دوم،نظریه رضای مالك ،به عنوان شرط كمال عقد است 5 نکته اشكالات وارد بر نظریه 6 مبحث سوم نظریه سوم، اجازه مالك به عنوان اماره ای بر رضای تقدیری اوست 7 گفتار اول تحلیل نظریه 7 گفتار دوم اشکالات وارد بر نظریه 8 مبحث چهارم نظریه چهارم، اجازه مالک باعث تبدیل عقد فضول به عقدی بین اصیل و مالک می شودو 9 نکته اشکالات وارد بر این نظریه 9 بخش اول تحلیل نظریه میرزای قمی 10 بخش دوم اشکال وارد بر این نظریه 11 گفتار دوم نظریه کاشف الرموز 11 بخش اول تحلیل نظریه 11 بخش دوم اشکال وارد بر نظریه کاشف الرموز 12 مبحث پنجم نظریه پنجم،نظریه نمایندگی 12 گفتار اول طرفداران نظریه نمایندگی در میان حقوقدانان 13 بخش اول نظریه نمایندگی بعدی 13 نکته تحلیل نظریه 14 بخش دوم نظر سید حسن امامی در مورد نمایندگی 14 نکته تحلیل نظریه 14 گفتار دوم سابقه نظریه نمایندگی در سایر کشورها 15 گفتار سوم مؤیدات نظریه نمایندگی 15 گفتار چهارم اشکالات وارد بر نظریه نمایندگی 17 گفتار پنجم فرق اصلی نظریه نمایندگی با نظریه قصد و رضا 21 فصل چهارم مقایسه ی اجمالی بین نظرات گوناکون 22 مبحث اول ماهیت معامله فضولی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است؟ 22 نکته دلائل نظریه 23 مبحث دوم بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس نقش مالک در انعقاد عقد بین اصیل و فضول 24 مبحث سوم بررسی نظریه های درباره ماهیت معامله فضولی بر اساس نقش فضول در معامله فضولی 25 مبحث چهارم بررسی نظریه هایی درباره ماهیت فضولی بر اساس اینکه اجازه مالک ، باعث انعقاد عقد ثانی می شود یا نه؟ 26 نتایج 27 منابع فارسی 28 منابع عربی 29