محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه n – نوشته شده با کد فرترن

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه n – نوشته شده با کد فرترن

محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه n - نوشته شده با کد فرترن محاسبه فاکتوریل عدد دلخواه n – نوشته شده با کد فرترن – کد نوشته شده فاکتوریل عدد دلخواه n را برای کاربر محاسبه می نماید. زبان کد: FORTRAN 90 …