مسئولیت ظهرنویس در قانون چک

مسئولیت ظهرنویس در قانون چک

مسئولیت ظهر نویس در قانون چکفهرست مطالب: چكیده مقدمه طرح بحث اصل عدم توجه ایرادات نظریه ظاهر رویه قضایی و نقد آن رویه قضایی نقد رویه قضایی نتیجه گیری منابع