مشكلات بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ

مشكلات بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ

مشكلات بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ فهرست مطالب: مشكلات بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ 1 1 طرح مسأله ۱۰ ۱ ۲ ضرورت تحقیق ۱۰ ۱ ۳ اهداف تحقیق ۱۱ ۱ ۴ سوالات تحقیق ۱۱ ۱ ۵ فرضیات تحقیق ۱۱ ۱– پیشینه تحقیق ۱۲ روش تحقیق ۱۲ ۱ ۸ محدودیتهای تحقیق ۱۳ ۲ مبانی نظری ۱۵ ۲ ۱ تعاریف ۱۵ ۲ ۲ بافت ۱۵ ۲ ۲ ۱ بافت و فرسودگی ۱۶ ۲ ۲ ۲ انواع بافت شهری ۱۶ الف بافت تاریخی ، هسته اولیه شهر ۱۶ ب بافت قدیمی شهر ۱۶ ج بافت میانی شهر ۱۷ چ بافت جدید شهری ۱۷ ح بافت پیرامونی شهر ۱۸ خ بافت اقماری یا گسترش ناپیوسته شهر ۱۸ د گسترش متروپلی شهر به همراه ایجاد شهرهای جدید ۱۹ ۲ ۳ فرسودگی ۲۰ ۲ ۳ ۱ گونه های بافتهای فرسوده ۲۰ الف) بافتهای دارای میراث شهری ۲۱ ب) بافتهای شهری ( فاقد میراث شهری ) ۲۱ ج) بافتهای حاشیه ای ( سکونتگاه های غیررسمی ) ۲۱ ۲ ۴ شناسه ها ۲۲ ۲ ۴ ۱ شناسه های شناخت محدوده بافتهای فرسوده ۲۲ الف شکل کالبدی ۲۳ ب انسجام بافت و استحکام و مصالح ساختمانی عناصر درون بافت ۲۳ ت ساختار زیر ساختها ۲۳ ث کارآیی نظام شبکه ۲۴ ج ابعاد کارکردی ۲۴ ح وضعیت محیط زیست ۲۴ ۱) دچار کیفیت محیطی پایین و غیر بهداشتی ۲۴ خ ابعاد اجتماعی ۲۴ د ابعاد اقتصادی ۲۵ ذ عملکرد مدیریت شهری ۲۵ ر نوع مالکیت ۲۵ ۲ ۴ ۲ شناسه های شناخت گونه های بافت فرسوده ۲۵ راهکارهای جهت ساماندهی و احیای بافت فرسوده ۲۶ نمودار ۱ راهکارهای احیای بافت فرسوده شهری ۲۶ ۲ ۵ تعریف بهسازی ۲۷ اقدامات بهسازی ۲۸ الف) بهبود بخشی ۲۸ ب) بازیافت ۲۸ ج) استحکام بخشی ۲۸ د: مراقبت و حمایت ۲۸ ه رونق بخشی  ۲۸ و حفاظت ۲۹ ۲ ۶ نوسازی ۲۹ اقدامات نوسازی ۳۲ الف) نوکردن ۳۲ ب) احیا ۳۲ ج) باز زنده سازی یا تجدید حیات ۳۲ د) انطباق و به روز کردن ۳۲ ه تبدیل ، دگرگون  ۳۳ ۲ ۷تعریف بازسازی ۳۳ فرایند بازسازی ۳۴ الف) تخریب ۳۴ ب) پاکسازی ، آواربرداری ۳۴ ج) دوباره سازی ۳۴ ۲ ۸ تعریف ساماندهی ۳۵ اصول ساماندهی ۳۶ الف) عدالت ۳۶ ب)سازگاری ۳۶ ج) آسایش ۳۷ د) کارآیی ۳۷ ذ) کیفیت محیطی ۳۷ ۲ ۹ اهداف اساسی نوسازی و بهسازی بافتهای قدیمی و فرسوده شهرها ۳۹ ۲ ۱۰ضرورت اجتماعی بهسازی ونوسازی شهر ۴۰ ۲ ۱۱ضرورتهای اقتصادی بهسازی و نوسازی شهر ۴۱ ۲ ۱۲ عوامل موثر در ایجاد فرسودگی و تخریب بافتهای شهری و آسیب شناسی آن ۴۳ ۳ مشکلات دسترسی و تنگناهای شبکه ارتباطی و تاسیسات زیربنایی ۴۳ ۲ ۱۳ علل و عوامل آسیبهای کالبدی شهر ۴۴ ۲ ۱۳ ۱ عوامل محیط طبیعی ۴۴ ۲ ۱۳ ۲ عوامل انسانی ۴۴ ۱ عوامل اجتماعی ۴۴ ۱ عامل اجتماعی ۴۵ الف) پراکندگی ناموزون و نامتعادل تراکم وسرانه جمعیت ۴۵ ب نوگرایی و بهسازی ناموزون و نامتعادل دربخشهای شهری ۴۶ ج تغییر الگوی خانوار از گسترده به هسته ای ۴۶ د تغییرات در ترکیب اجتماعی بافت ۴۶ عامل حقوقی ۴۷ الف) توارث ۴۷ ب) وقف ۴۷ ج) نوع مالکیت ۴۷ د) نارسایی سیاستها و قوانین بهسازی و نوسازی شهری ۴۷ ه) وجود مدیریت های متعدد بر بافتهای فرسوده ۴۸ عوامل اقتصادی ۴۹ الف وضع نامطلوب اشتغال و درآمد ودر نتیجه کم بضاعتی مالی و اقتصادی ۴۹ ب موقعیت و ارزش اقتصادی زمین ۴۹ ج تغییر الگوی مصرف ۵۰ د سرمایه گذاری ناموزون و نامتعادل در امور عمرانی شهر ۵۰ الف) زیاد بودن هزینه ارائه امکانات در بافت قدیم نسبت به بافتهای جدید ۵۱ و مالیات و عوارض شهری ۵۱ عوامل کالبدی ۵۲ ۱ فرسودگی شدید بناهای موجود در بافت قدیمی ۵۲ ۲ مشکلات مربوط به شبکه معابر بافت فرسوده ۵۳ ۳ مسائل ناشی از مصالح بکار رفته و نحوه مرمت بناها ۵۳ ۴ مسائل زیست محیطی ۵۴ ۲ ۱۴ عوامل کلیدی در مداخله بافتهای فرسوده شهری ۵۴ ۲ ۱۴ ۱مرجع مداخله ۵۴ ۲ ۱۴ ۲مستندات قانونی ۵۵ ۲ ۱۵ گونه های مداخله در بافتهای فرسوده ۵۵ الف) بهسازی ۵۵ ۲ ۱۶ دیدگاههای مختلف تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ۵۵ ۲ ۱۷ مکاتب بهسازی و نوسازی شهری ۵۶ ۲ ۱۷ ۱ فرهنگ گرایی ۵۶ ۲ ۱۷ ۲ عوامل اجتماعی روانی ۵۷ ۲ ۱۷ ۳ کارکرد گرایی ۵۷ ۲ ۱۷ ۴ ساختار گرایی ۵۸ ۲ ۱۷ ۵ زیبا شناسی ۵۸ ۲ ۱۷ ۶ مدرنیسم ۵۹ ۲ ۱۷ ۷ رنسانس ، رفورماسیون ، روشنگری و انقلاب صنعتی ۵۹ ۲ ۱۸ نظریه های مرتبط با بافت فرسوده شهری ۶۰ ۲ ۱۹: مروری بر تجارب جهانی ۶۵ ۲ ۱۹ ۱ انگلستان ۶۶ ۲ ۱۹ ۲ ایتالیا ۶۶ ۲ ۱۹ ۳ فرانسه ۶۷ ۲ ۱۹ ۴ هلند ۶۷ ۲ ۲۰ الگوها و راهبردهای بهسازی و نوسازی ۶۸ ۲ ۲۱ راهبرد ساماندهی کاربری اراضی ۷۰ ۲ ۲۱ ۱ دیدگاه رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی ۷۰ ۲ ۲۱ ۲ توانمند سازی حاشیه نشینان شهری به منظور بهسازی و نوسازی شهری ۷۱ ۲ ۲۱ ۳ نگرش ارگانیکی ۷۲ ۲ ۲۱ ۴ مشكلات بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ – الگوی اصالت بخشی ۷۳ ۲ ۲۱ ۵ محرومیت زدایی شهری و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی ۷۴ ۲ ۲۱ ۶ الگوی جایگزینی ۷۴ ۲ ۲۱ ۷ الگوی حفظ هویت و شهرسازی بومی ۷۴ ۲ ۲۲ طرحهای جامع و بهسازی و نوسازی شهری ۷۵ ۲ ۲۲ ۱ طرح تجمیع ۷۶ ۳ ویژگیهای منطقه (وضعیت موجود) ۸۱ ۳ ۱محدوده (مختصات وسعت) ۸۱ ۳ ۲ بررسی تقسیمات درون منطقه ای ۸۱ ۳ ۳ پیشینه کلی منطقه ۸۵ ۳ ۴ جغرافیای طبیعی ۸۶ ۳ ۴ ۱ شیب منطقه ۸۶ ۳ ۴ ۲رودخانه و مسیل ۸۸ ۳ ۴ ۳ آبهای زیرزمینی ۸۹ ۳ ۴ ۴  آبهای سطحی ۸۹ ۳ ۴ ۴ ۱ جمع آوری آبهای سطحی در منطقه ۹۰ ۳ ۵ ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی منطقه ۸ تهران ۹۱ ۳ ۵ ۱ ویژگیهای کلی جمعیت منطقه ۸ ۹۱ ۳ ۵ ۲ تحولات جمعیتی منطقه ۹۱ ۳ ۶ ساختار سنی و جنسی جمعیت منطقه ۸ ۹۴ ۳ ۷ گروههای سنی عمده اجتماعی ۹۶ ۳ ۷ ۱ بعد خانوار در منطقه ۸ ۹۶ ۳ ۷ ۲ تراکم جمعیت در منطقه ۹۷ ۳ ۸ مهاجرت ۱۰۱ ۳ ۹ سواد و آموزش ۱۰۲ ۳ ۱۰ دین ۱۰۳ ۳ ۱۱ مطالعات اقتصادی منطقه ۸ ۱۰۴ ۳ ۱۱ ۱– وضعیت فعالیت واشتغال ۱۰۴ ۳ ۱۱ ۲– جمعیت در سن کار ۱۰۶ ۳ ۱۱ ۳ نیروی انسانی منطقه و نرخ عمومی فعالیت ۱۰۷ ۳ ۱۱ ۴ جمعیت غیر فعال اقتصادی ۱۰۸ ۳ ۱۱ ۵ ترکیب بخش خصوصی و عمومی منطقه ۱۰۸ ۳ ۱۱ ۶– مقایسه تعداد شاغلین با کارگاهها و مراکز فعالیت مستقر در منطقه ۱۰۹ ۴ معرفی محدوده مجیدیه ۱۱۳ ۴ ۱ مطالعات کاربری زمین ۱۱۴ ۴ ۱ ۱ بررسی کاربری زمین وضع موجود بر اساس طرح تفصیلی منطقه ۸ ۱۱۴ ۴ ۱ ۲ بررسی کاربری زمین وضع موجود محدوده مجیدیه ۱۱۵ ۴ ۲ کیفیت ابنیه ۱۱۶ ۴ ۳ نوع سازه ابنیه ۱۱۹ ۴ ۴ قدمت ابنیه ۱۲۱ ۴ ۵ جنس نمای ابنیه ۱۲۳ ۴ ۶ تعداد طبقات ۱۲۴ ۴ ۷ مساحت قطعات ۱۲۵ ۴ ۸ دانه بندی ابنیه ۱۲۷ ۴ ۹ سطح اشغال ۱۲۸ ۴ ۱۰ تراکم ساختمانی ۱۳۱ ۴ ۱۱بافت فرسوده مجیدیه ۱۳۳ ۴ ۱۲ تشخیص وتحلیل عوامل فرسودگی تدریجی بافت ( اجتماعی ، اقتصادی وغیره ) و موانع نوسازی آن ۱۳۴ ۴ ۱۳ تحلیل فرآیندی عوامل گذشته و موجود مؤثر بر ایجاد فرسودگی در محدوده ۱۳۴ ۴ ۱۴ موانع نوسازی بافت در محدوده ۱۳۷ ۴ ۱۵ موانع فرسوگی بافت در محدوده ۱۳۹ ۴ ۱۶ جمع بندی ۱۴۲ ۱ ۵ جمع بندی ونتیجه گیری ۱۴۴ ۲ ۵ آزمون فرضیات ۱۴۵ فرضیه اول ۱۴۵ فرضیه دوم ۱۴۶ ۳ ۵ پیشنهادات ۱۴۶ ۱ توانمند سازی ساکنین بافتهای فرسوده ۱۴۷ ۲ رعایت اصول معماری و شهرسازی ۱۴۷ ۳ مقیاس اقتصادی واقتصاد مقیاس ۱۴۷ ۴ جلوگیری از سوداگری زمین ۱۴۸ ۵ احیا و بازسازی سریع وکامل بافتها ۱۴۸ ۶ توانمند سازی بخش عمرانی برای تامین مسکن گروههای هدف ۱۴۸ ۷ توانمند سازی بخش عمومی برای کمک بافتهای واقع در طرحهای شهری 149 … مقاله مشكلات بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ