مطالعات مجتمع توریستی اقامتی اصفهان

مطالعات مجتمع توریستی اقامتی اصفهان

مطالعات مجتمع توریستی اقامتی اصفهان فهرست مطالب: چكیده 1- مقدمه 2- بیان مسئله 3- ضرورت انجام تحقیق 4- اهداف تحقیق 5- فرضیه ها یا سوال ها 6- روش گردآوری اطلاعات 6-1- مطالعات کتابخانه ای 6-2- اینترنت 7- ماهیت و فلسفه گردشگری 8- اهمیت گردشگری 9- اهداف گردشگری 10- سابقه توریسم در ایران 11- انواع جهانگردی با توجه به انگیزه 11-1- آثار جهانگردی 11-1-1- آثار مثبت 11-1-1-1- آثار اقتصادی 11-1-1- 2- تاثیر جهانگردی بر اشتغال 11-1-1- 3-تاثیر جهانگردی بر سیاست 11-1-1- 4- آثار فرهنگی و اجتماعی 11-1-1- 5- آثار زیست محیطی 11-1-1- 6-آثار روحی – روانی 11-1-1- 7-دیگر آثار مثبت جهانگردی 11-1-2- آثار منفی 11-1-2-1- آثار سوء زیست محیطی 11-1-2-2-آثار سوء فرهنگی – اجتماعی 11-1-2-3-آثار سوء اقتصادی 12- دلایل انتخاب مکان طراحی 13- شکل گیری پروژه و توصیف طرح 13-1- فضاهای بسته 13-2- فضاهای نیمه باز 13-3- فضای باز 14- نتیجه گیری تشکر و قدردانی مراجع فهرست اشکال شکل 1- طرح معماری مجتمع توریستی-اقامتی شکل 2- طرح معماری مجتمع توریستی-اقامتی شکل 3- طرح معماری مجتمع توریستی-اقامتی شکل 4- طرح معماری مجتمع توریستی اقامتی شکل 5- طرح معماری مجتمع توریستی اقامتی شکل 6- طرح معماری مجتمع توریستی-اقامتی شکل 7- نقشه سایت پلان (مقیاس 1000 : 1) شکل 8- نقشه طبقه زیر همکف (مقیاس 500 : 1) شکل 9- نقشه طبقه همکف (مقیاس 500 : 1) شکل 10- نقشه طبقه اول (مقیاس 500 : 1) شکل 11- نقشه طبقه دوم (مقیاس 500 : 1) شکل 12- نقشه طبقه سوم (مقیاس 500 : 1) شکل 13- نقشه طبقه چهارم (مقیاس 500 : 1) … دانلود مطالعات مجتمع توریستی اقامتی اصفهان