مطالعات مركز تحقیقات نجوم

مطالعات مركز تحقیقات نجوم

مركز تحقیقات نجوم فهرست مطالب: مقدمه 1 اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن 1 فصل اول: 4 مطالعات پایه 4 1 . 1 ) مطالعات جغرافیایی ، اقلیمی ، اجتماعی و فرهنگی و …. 5 1 . 2 ) مطالعات پیرامون نجوم 17 1 . 2 . 1 ) مفاهیم پایه و اطلاعاتی از دانش ستاره شناسی 17 جهان ، ستارگان ، منظومه شمسی ، خورشید ، سیارات ، سیارکها ، اقمار ، ستارگان دنباله دار ، شهاب سنگها ، سیاره زمین ، اثرات معلول ، چرخش زمین ، حرکت انتقالی به دور خورشید ، ساکن نبودن زمین 17 چشم غیر مسطح می بیند؟ 23 1 . 2 . 2 ) پیشینه پژوهشهای دانش ستاره شناسی در سرزمین ایران 24 الف ) پیش از اسلام  25 دنیای اساطیر ایرانی و علم نجوم  25 – روحانیت و علم نجوم 26 فصل دوم : 27 مطالعات کالبدی و برنامه ریزی طرح 27 مکان یابی رصدخانه 28 2 . 1 ) لزوم پژوهش برای مکان یابی و رصد خانه به همراه معرفی چند نمونه رصدخانه خارجی 28 2 . 2 ) پارامترهای مهم در مکان یابی رصدخانه 33 2 . 3 ) جدول استانداری های مکان یابی رصدخانه 37 2 . 4 ) مکان یابی رصدخانه ملی ایران 39 2 . 5 ) پلانتاریم 41 فصل سوم : 52 طراحی 52 3 . 1 ) شرح فضاها را استانداردها 53 3 . 2 ) برنامه فیزیکی 65 3 . 3 ) تجزیه و تحلیل سایت و مکان یابی 71 3 . 3 . 1 ) انتخاب بستر فیزیکی طرح 72 3 . 3 . 2 ) دسترسی ها 72 3 . 3 . 3 ) مکان یابی 73 3 . 3 . 4 ) سد کینه ورس 74 3 . 4 ) دیدگاهها و رویکرد های نظری طراحی  78 3 . 5 ) سازه مجموعه 82 3 . 6 ) نیازهای فنی طرح 83 3 . 7 ) تعیین جهت استقرار ساختمان 83 3 . 8 ) ساختار طرح پلانتاریم مجموعه 84 ضمائم: 86 نقشه ها و مدارک طراحی 86 منابع و مآخذ 87 … دانلود رساله و مطالعات مركز تحقیقات نجوم