مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی

مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی فهرست مطالب : چکیده مقدمه شرح و بیان مسئله اهداف و فرضیات پژوهش فرضیه اصلی فرضیه های فرعی روش شناسی پژوهش روش پژوهش قلمرو پژوهش جامعه ، جامعه هدف و نمونه تجزیه و تحلیل داده ها وضعیت موجود و مطلوب رابطه مؤلفه‌ های تحقیق با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی بررسی رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات كشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی در وضع موجود بررسی رابطه مؤلفه « سازوکارهای کاربردی » با پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی در وضع مطلوب سایر نتایج مقایسه وضعیت موجود و مطلوب « رابطه بین سازوکارهای کاربردی و پاسخگویی مسئولین دستگاه­های اجرایی » مقایسه و رتبه‌ بندی میزان ارتباط مؤلفه­ های تحقیق نتیجه ­گیری کلی پیشنهادها پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی منابع و مأخذ … مقاله مطالعه رابطه سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاههای اجرایی