مطالعه و بررسی دمیه القصر وعصره اهل العصر اثر باخزری شاعر ایرانی اشعار عربی

دميه القصر وعصره اهل العصر اثر باخزری شاعر ایرانی اشعار عربی

مطالعه و بررسی دمیه القصر و عصره اهل العصر اثر باخزری شاعر ایرانی اشعار عربی مقدمه بیان مسئله اهمیت تحقیق فرضیه محدودیت پیشینه تحقیق فصل اول: زندگی نامه مولف علی بن الحسن الباخرزی 1-1 باخرز 1-2 نام ، کنیه و لقب او 1-3 پدر او و مقام و منزلت وی 1-4 دانش و اخبار او 1-5 مقام و ادبیات او 1-6 چگونگی قتل او 1-7 رشد علمی و استادان او 1-8 گشت و گذار علمی او 1-9 نشانه های فرهنگی او 1-10 منابع باخرزی 1-11 کشورها در کتاب دمیه 1-12 نظام الملک و دمیه 1-13 آثار باخرزی 1-14 تحلیلی بر اثر باخرزی فصل دوم: الوزیرُ الصفیُّ أبوالعلاءِ محمدُ بنُ علیِّ بنِ حسولِ (؟-450هـ ) و اشعار وی زندگی نامه ترجمۀ متن و شرح آن فصل سوم: ابوعلی حمدُ بنُ محمد بنِ فُورَّجه البروجردیُّ و اشعار وی زندگی نامه ترجمۀ متن و شرح آن فصل چهارم: ابوالمحاسن اسماعیلُ بنُ حَیدرالعَلَویّ(؟- 434 هـ) و اشعار وی زندگی نامه ترجمه متن وشرح آن فصل پنجم: ابــــوالفــــوائــــد و اشعار وی زندگی نامه ترجمه متن و شرح آن فصل ششم: محمدُبنُ الحسنِ بنِ مزروقٍ الأصبهانی (؟-421هـ) و اشعار وی زندگی نامه ترجمه متن و شرح آن فصل هفتم: طاهرُبنُ محمدبنِ أحمدَ بنِ مرزوقٍ الأصفهانیُّ و اشعار وی زندگی نامه ترجمه و متن و شرح آن فصل هشتم: ابوالقاسم ابنَ أبی العلاءِالأَصفَهانیُّ و اشعار وی زندگی نامه ترجمۀ متن وشرح آن فصل نهم: ابن البدیع الأصفهانِیُّ و اشعار وی زندگی نامه ترجمه و شرح متن فصل دهم: ابوالمُطّهر الأصفهانیُّ واشعار وی زندگی نامه ترجمه متن و شرح آن فصل یازدهم: (الاُستادُ الرئیسُ) ابونصرِ و اشعار وی زندگی نامه ترجمه متن و شرح آن منابع … مقاله بررسی دميه القصر وعصره اهل العصر