معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم های عملیات از راه دور

معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم های عملیات از راه دور

معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور فهرست مطالب:  v معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم های عملیات از راه دور 7 v چكیده 7 v واژه های کلیدی : 7 v ‌عملیات از راه دور ، كنترل از راه دور ، روبونت ، اینترنت 7 v مقدمه 7 v سیستم‌ های عملیات از راه دور 7 v 2-1- مفهوم كنترل از راه دور 7 v فاكتورهای مكانیكی 10 v 3-1- فضای قابل دسترسی توسط سیستم فرمانبر 10 v 3-2- بار مؤثر و نیروی قابل دسترس 10 v 3-3- نیروی گرفتن 10 v 3-4- نسبت بارمؤثر به جرم بازو ( نسبت جرم ) 10 v 3-5- تعداد درجات آزادی 10 v 3-6- كوپل بین مفاصل 10 v 3-7- فشردگی 10 v 3-8- گشتاور روی بازو 10 v 3-9- اینرسی 11 v 3-10- واكنش 11 v 3-11- اصطكاک 11 v 3-12- قابلیت انعطاف 11 v 3-13- تقابل بین حركات ممكن و حركات لازم برای انجام كار 11 v فاكتورهای كنترلی 11 v 4-1- معیار پایداری 11 v 4-2- معیار ردیابی 11 v 4-3- معیار پایبندی 12 v 4-4- معیار كارایی 12 v 4-5- سرعت و شتاب 12 v 4-6- دقت مكانی 12 v 4-7- رزولوشن مكانی 12 v 4-8-انحراف 12 v فاكتورهای انسانی 13 v 5-1- حساسیت 13 v 5-2- كیفیت فیدبک سیگنال‌ های كنترل به اپراتور 13 v 5-3- طراحی ایستگاه كنترل 13 v 5-4- عملكردهای كامپیوتر 13 v 5-5- ملزومات اپراتور 13 v فاكتورهای امنیتی 13 v 6-1- مقاومت 13 v 6-2- مقاومت در برابر فاكتورهای محیطی 13 v 6-3- اعتبار 14 v 6-4- قابلیت نگهداری یا قابلیت تعمیر پذیری 14 v 6-5- قابلیت خود تعمیری 14 v 6-6- قابلیت حفظ ایمنی 14 v 6-7- قابلیت محافظت از خود 14 v 6-8- دسترسی‌ پذیری 14 v فاكتورهای دیگر 14 v 7-1- هزینه 14 v 7-2- توان مجتمع و كارایی انرژی 14 v 7-3- زیبایی 15 v ارزیابی پارامترهای موثر در عملیات از راه دور 15 v نتیجه گیری 15 v تله مدیسین و سلامت الكترونیک 15 v زمینه های فعالیت تله مدیسین 16 v مقدمه 16 v خلاصه مقاله :17. انجمن تله مدیسین بریتانیا، تله مدیسین را چنین تعریف می‌ كند: 17 v . پزشكی از راه دور Telemedicine 17 v تاریخچه تله مدیسن 18 v تعریف تله مدیسن 18 v دستاوردهای تله مدیسن 18 v اهداف 18 v کاربرد تله مدیسن در ایران 19 v راهکارهایی جهت استفاده پزشکی از راه دور در ایران 19 v پزشکی از راه دورچیست 20 v اهداف پزشکی از راه دور 20 v کاربرد اصلی پزشکی از راه دور 20 v انواع پزشکی از راه دور 21 v ۴-۲- مشاوره از راه دور 21 v ۵-۲- آموزش از راه دور 21 v ۶-۲- تصویربرداری از راه دور 21 v ۷-۲- آسیب شناسی از راه دور 22 v ۸-۲- پاتولوژی از راه دور 22 v ۹-۲- درمان امراض پوستی 22 v ۱۰-۲- مراقبت‌ های خانگی از راه دور 22 v جراحی از راه دور 22 v جراحی از راه دور (telesurgery) 22 v ۱-۳- اولین جراحی از راه دور فرا اقیانوسی در جهان 23 v ۲-۳- روشRobotic23 v ۳-۳- مزایای روش Robotic23 v ۴-۳- معایب روش Robotic23 v اولین بیمارستان مجازی درجهان 23 v نقش پیشرفت تکنولوژی دراین زمینه :24 v سیستم جراحیZEUS :24 v کمک های کامپیوترها در جراحی : 24 v نیاز های ضروری دیگری که برای جراحی از راه دور لازم است:25 v جراحی کنترل شونده از طریق صدا :25 v جراحی رباتیک مغز:25 v مزایای تله‌ مدیسین 28 v ابزارهای 28 v تله‌ مدیسین در سطح گسترده 28 v موانع موجود در تله مدیسیم 28 v كاربردهای تله مدیسین 29 v تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد: 29 v 1) کمک به تصمیم گیری 29 v 2) انتقال حس 29 v 3) همکاری در مدیریت بیمار به صورت RealTime29 v امکان بهره برداری از طرح پزشکی از راه دور در همه مناطق نفتی کشور 30 v زیر ساختهای فنی و مخابراتی كشور 32 v مزایای استفاده از این فناوری در پزشكی 32 v جراحی الكتریكی در خدمت جراحی 33 v واحد جراحی الكتریكی 33 v انواع جراحی الكتریكی 34 v جراحی الكتریكی تک قطبی (‏Monopolar Electrosurgery‏) 34 v جراحی الكتریكی دو قطبی (‏Bipolar Electrosurgery34 v نحوه اتصال الكترود مرجع (‏Plate‏)34 v تست های حفاظت الكتریكی 35 v کاربردهای بالینی پزشكی از راه دور 36 v مراقبت در منزل 36 v مانیتورینگ بیمار 37 v جراحی 37 v پزشكی از راه دور اورژانس 38 v سیستمهای تله رادیولوژی (Tele RadiologySystems) 38 v سیستم های ویدئو کنفرانس VideoConferencing Systems 38 v آموزش از راه دور 39 v مسائل تكنولوژیک پزشكی از راه دور 39 v انتخاب بستر ارتباطی راه دور : 39 v تکنولوژی صدا و تصویر 39 v شبکه : 40 v اهداف Telemedicine : 40 v گروه خبرگان عصر نوین پزشكی ازراه دور Telemedicine40 v تعریف و ضرورت وجود 41 v Telepathology41 v ارتباطات در سیستم پزشكی از راه دور 41 v مثال های كاربردی پزشكی از راه دور 42 v تصویر گیری التراسوند از راه دور(Tele-ultrasound) 42 v دستگاه التراسوند پرتاب 43 v مانیتور ضربان قلب جنین از راه دور 43 v فن و کاردیوگرافی طولانی مدت 44 v اتو کرولیشن 44 v متدها 45 v سیستم پزشکی از راه دور از 2 بخش تشکیل شده است: 47 v پاسخ ها 48 v نتیجه گیری :48 v الگوریتم حافظه دار برای ارسال اطلاعات پزشكی از راه دور 49 v معرفی الگوریتم 49 v حال این سوال مطرح می شود كه اگر خود كدهای تست دچار خطا در ارسال شود چه اتفاقی می افتد ؟ 50 v نحوه اجرای الگوریتم 50 v ساخت كد های تست 50 v بازخوانی 53 v پیشنهاد 53 منابع