معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید ؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید ؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید ؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان فهرست مطالب: چکیده 1- دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی 1-1- جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع 2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید الف: نهادهاى قضایى 1- دادسراى اختصاص یافته 2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان 3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته ب: نهادهاى غیرقضایى 1- نهاد مددکارى اجتماعى 2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان 3-1- دادرسى افتراقى الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى 1- ارجاع به میانجیگرى‏ 2- قابل گذشت بودن جرائم اطفال و نوجوانان 3- تعلیق تعقیب ب- تضمین حقوق طفل و نوجوان 1- محدودیت در بازداشت موقت و پیش ‏بینى اقدامات جایگزین 2- حضور وکیل 3- تحقیق اجتماعى 4- تصریح به جهات قانونی جدید شروع به تعقیب با اتخاذ تدابیر حمایتی 5- ممنوعیت انتشار جریان رسیدگى 6- معاف ساختن طفل از حضور دایم یا موقت در دادرسى  ج- رسیدگى مصلحت‏ گرا ( افتراقی ) 1- تعویق صدور حکم 2- عدم رعایت مقررات تکرار جرم 3- تجدیدنظر مکرر در آراء و تصمیمات 4- فقدان آثار کیفرى براى محکومیت اطفال و نوجوانان 2- جلوه هایی از عدالت کیفری عادلانه اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری انگلیس 1-2-اماره‌های عدم رشد در حقوق کیفری انگلستان 1-1-2- انواع اماره‌ های عدم رشد 1-1-1-2- امارة غیرقابل ردّ عدم رشد 2-1-1-2- اماره قابل رد عدم رشد 2-2- انتقادات وارد بر امارة قابل ردّ عدم رشد 1-2-2- غیر ضروری بودن اماره قابل ردّ عدم رشد 1-1-2-2- رشد سریع‌ تر اطفال در دوران فعلی 2-1-2-2- حذف مجازاتهای خشن 2-2-2- تبعیض‌ آمیز بودن اماره قابل ردّ عدم رشد 3-2-2- مبهم بودن اماره قابل ردّ عدم رشد 4-2-2- لزوم مداخلة زودرس 3-2- تقابل رویکرد حمایتی با رویکرد سزادهنده در حوزه اطفال در سیاست جنایی انگلستان نتیجه‏ گیرى … تحقیق معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید ؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان