مقاله الگوریتم رقابت استعماری ( استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی )

مقاله الگوریتم رقابت استعماری ( استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی )

الگوریتم رقابت استعماری ( استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی )  فهرست مطالب: 1 مقدمه 1-2 1-1 هدف و اهمیت مسئله  1-2 1-2 الگوریتم توسعه داده شده  1-3 1-3 مزایای الگوریتم توسعه داده شده 1-5 1-4 ساختار پایان‌ نامه 1-6 2 بهینه‌ سازی و روشهای موجود 2-3 3 استراتژی بهینه‌ سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی‌ سیاسی 3-5 3-1 مقدمه 3-5 3-2 مروری تاریخی بر پدیده استعمار 3-6 3-2-1 هند 3-8 3-2-2 مالزی 3-9 3-2-3 هند و چین فرانسه 3-9 3-2-4 هند شرقی (اندونزی) 3-10 3-3 الگوریتم پیشنهادی 3-11 3-3-1 شکل دهی امپراطوری‌ های اولیه 3-13 3-3-2 مدل‌ سازی سیاست جذب : حرکت مستعمره‌ ها به سمت امپریالیست 3-17 3-3-3 جابجایی موقعیت مستعمره و امپریالیست 3-19 3-3-4 قدرت کل یک امپراطوری 3-20 3-3-5 رقابت استعماری 3-20 3-3-6 سقوط امپراطوری‌ های ضعیف 3-23 3-3-7 همگرایی 3-24 3-4 مثال کاربردی 3-25 3-5 نتیجه‌ گیری 3-30 3-6 توابع هزینه مورد استفاده 3-31 4پیاده‌ سازی های انجام شده 4-3 4-1 استفاده از الگوریتم معرفی شده برای طراحی یک کنترل‌ کننده PID بهینه 4-3 4-1-1 کنترل‌ کننده PID 4-3 4-1-2 طراحی کنترل‌ کننده PID بهینه توسط الگوریتم رقابت استعماری 4-5 4-1-3 نتیجه‌ گیری 4-10 4-2 استفاده از الگوریتم رقابت امپریالیستی برای طراحی کنترل‌ کننده PID چند متغیره برای سیستم صنعتی ستون تقطیر 4-10 4-2-1 مقدمه 4-10 4-2-2 کنترل‌ کننده PID برای فرایند چند متغیره 4-11 4-2-3 نتایج شبیه‌ سازی 4-13 4-2-4 نتیجه‌ گیری 4-20 4-3 الگوریتم رقابت استعماری ؛ ابزاری برای یافتن نقطه تعادل نش 4-20 4-3-1 یک بازی غیر خطی استاتیک ساده 4-20 4-3-2 یک بازی با پیچیدگی بیشتر 4-22 4-4 طراحی بهینه آنتهای آرایه‌ ای 4-24 4-5 استفاده از الگوریتم رقابت استعماری برای شناسایی ویژگی مواد از آزمون فرورفتگی 4-26 4-5-1 مقدمه . مقاله الگوریتم رقابت استعماری  4-26 4-5-2 توصیف مسئله معکوس 4-27 4-5-3 حل مسئله معکوس توسط الگوریتم رقابت استعماری 4-28 4-5-4 نتیجه‌ گیری 4-31 4-6 کنترل فازی اتومبیل 4-31 4-6-1 مدل اتومبیل 4-31 4-6-2 نتایج 4-33 5 خلاصه ، نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 5-3 6 مراجع 6-2 پیوست: جعبه‌ ابزار بهینه‌ سازی تهیه‌ شده 3 بیان مسئله 5 تنظیم پارامتهای الگوریتم 5 نمایش نتایج 7 انتخاب شیوه نمایش 7 پیوست: مقالات مستخرج 3 مقالات ژورنال 4 مقالات کنفرانس 5 فهرست شكل‌ ها شكل ‏1‑1: شمای کلی الگوریتم رقابت استعماری 1-4 شكل ‏1‑2: حرکت مستعمرات به سمت امپریالیست (سیاست جذب) 1-4 شكل ‏1‑3: شمای کلی رقابت استعماری 1-5 شكل ‏3‑1: اعمال سیاست جذب از طرف استعمارگران بر مستعمرات 3-8 شكل ‏3‑2: فلوچارت الگوریتم پیشنهادی 3-12 شكل ‏3‑3: اجزای اجتماعی سیاسی تشکیل دهنده یک کشور 3-14 شكل ‏3‑4: چگونگی شکل‌ گیری امپراطوری‌ های اولیه 3-16 شكل ‏3‑5: شمای کلی حرکت مستعمرات به سمت امپریالیست 3-17 شكل ‏3‑6: حرکت واقعی مستعمرات به سمت امپریالیست 3-18 شكل ‏3‑7: تغییر جای استعمارگر و مستعمره 3-20 شكل ‏3‑8: کل امپراطوری ، پس از تغییر موقعیت‌ ها 3-20 شكل ‏3‑9: شمای کلی رقابت استعماری : امپراطوری‌ های بزرگتر، با احتمال بیشتری ، مستعمرات امپراطوری‌های دیگر را تصاحب می‌ کنند 3-21 شكل ‏3‑10: سقوط امپراطوری‌ ضعیف ؛ امپراطوری شماره 4، به علت از دست دادن کلیه مستعمراتش ، دیگر قدرتی برای رقابت ندارد و باید از میان بقیه امپراطوری‌ ها حذف شود 3-25 شكل ‏3‑11: شبه کد مربوط به الگوریتم رقابت استعماری 3-25 شكل ‏3‑12: شمای کلی الگوریتم توسعه داده شده 3-26 شكل ‏3‑13: نمایش سه بعدی از تابع مسئله 3-27 شكل ‏3‑14: امپراطوری‌ های اولیه ؛ هر رنگ نمایش‌ دهنده‌ی یک امپراطوری می‌ باشد. 3-28 شكل ‏3‑15: امپراطوری‌ ها در نسل 10ام ؛ 4 تا از امپراطوری‌ ها باقی مانده‌اند 3-28 شكل ‏3‑16: امپراطوری‌ ها در نسل 30ام ؛ تنها دو امپراطوری باقی مانده‌اند 3-28 شكل ‏3‑17: امپراطوری‌ ها در نسل 33ام (همگرایی)؛ تنها یک امپراطوری واحد داریم3-29 شكل ‏3‑18: هزینه‌ی مینیمم و میانگین همه‌ی امپراطوری‌های مسئله بر حسب تکرار الگوریتم 3-29 شكل ‏3‑19: هزینه‌ی مینیمم و میانگین همه‌ی امپراطوری‌های مسئله ، و ، بر حسب تکرار الگوریتم 3-30 شكل ‏3‑20: هزینه‌ی مینیمم و میانگین همه‌ی امپراطوری‌های مسائل و بر حسب تکرار الگوریتم 3-30 شكل ‏4‑1: بلوک دیاگرام یک سیستم کنترل فیدبک 4-3 شكل ‏4‑2: زمان صعود (tr)، زمان نشست (ts)، بیشترین فراجهش (Mp) و انتگرال قدر‌مطلق خطا (مساحت ناحیه‌ی تیره رنگ) 4-5 شكل ‏4‑3: امپراطوری‌های اولیه در مسئله طراحی کنترل‌کننده PID 4-7 شكل ‏4‑4: امپراطوری‌ها در نسل 30ام؛ دو امپراطوری ضعیف سقوط کرده و تنها 4 امپراطوری باقی مانده‌اند 4-7 شكل ‏4‑5: امپراطوری‌ها در نسل 50ام ؛ تنها 2 تا از امپراطوری‌ها زنده‌اند و بصورت شدیدی برای حذف یکدیگر رقابت می‌کنند 4-8 شكل ‏4‑6: هزینه‌ی مینیمم و میانگین امپریالیستها بر حسب تکرار الگوریتم، در مسئله طراحی کنترل‌ کننده PID 4-8 شكل ‏4‑7: هزینه‌ی مینیمم جمعیت الگوریتم ژنتیک، بر حسب تکرار، در مسئله طراحی کنترل‌ کننده PID 4-9 شكل ‏4‑8: پاسخ پله‌ی سیستم به ورودی پله با استفاده از هر چهار کنترلر موجود در جدول 4-1 4-11 شكل ‏4‑9: بلوک دیاگرام یک سیستم چند متغیره را به همراه کنترل‌کننده 4-11 شكل ‏4‑10: شمای ساده‌ای از فرایند تقطیر شیمیایی 4-13 شكل ‏4‑11: فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری مورد استفاده برای طراحی یک کنترل‌ کننده PID برای سیستم ستون تقطیر 4-16 شكل ‏4‑12: هزینه مینیمم ICA و GA را بر حسب تکرار نسل 4-17 شكل ‏4‑13: پاسخ سیستم ستون تقطیر به تاخیر‌های متفاوت در ورودی پله (الف: ورودی اول، ب: ورودی دوم) 4-18 شكل ‏4‑14: قدر مطلق خطای خروجی فرایند ستون تقطیر به تأخیر‌های مختلف در ورودی پله (الف: قدر مطلق خطای ورودی اول ب: قدر مطلق خطای ورودی دوم) 4-19 شكل ‏4‑15: شمای کلی الگوریتم رقابت استعماری، اعمال شده به مسئله تعیین نقطه تعادل نش ناحیه داخل خط‌ چین مربوط به الگوریتم و بقیه مربوط به مسئله می‌باشد 4-21 شكل ‏4‑16: همگرایی هزینه برای الگوریتم ژنتیک 4-22 شكل ‏4‑17: همگرایی هزینه برای الگوریتم رقابتی استعماری 4-22 شكل ‏4‑18: نحوه پخش (f1,f2) برای 50000 نقطه تصادفی 4-23 شكل ‏4‑19: همگرایی الگوریتم ژنتیک 4-24 شكل ‏4‑20: همگرایی الگوریتم معرفی شده 4-24 شكل ‏4‑21: شمای کلی یک آنتن آرایه ای 4-24 شكل … مقاله الگوریتم رقابت استعماری ‏4‑22: نمودار همگرایی الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک 4-25 شكل ‏4‑23: مقایسه LMS با الگوریتم ژنتیک 4-26 شكل ‏4‑24: مقایسه الگوی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم معرفی شده 4-26 شكل ‏4‑25: فلوچارت ICA، اعمال شده به آنالیز معکوس آزمون فرورفتگی 4-28 شكل ‏4‑26: امپراطوری‌های اولیه 4-29 شكل ‏4‑27: امپراطوری‌ها در نسل 35 4-29 شكل ‏4‑28: امپراطوری‌ها در نسل 77 (همگرایی) جواب نهایی مسئله 4-29 شكل ‏4‑29: هزینه میانگین و مینیمم همه‌ی امپریالیست‌ها بر حسب تکرار الگوریتم 4-29 شكل ‏4‑30: مقایسه جواب‌های دقیق و نتایج الگوریتم معکوس برای یک دسته از نتایج آزمون فرورفتگی به دست آمده از FEA 4-30 شكل ‏4‑31: مقایسه جواب‌های دقیق و نتایج الگوریتم معکوس برای یک دسته از نتایج آزمون فرورفتگی به دست آمده از FEA، در صفحه‌ی 4-30 شكل ‏4‑32: مقایسه جواب‌های دقیق و نتایج الگوریتم معکوس برای یک دسته از نتایج آزمون فرورفتگی به دست آمده از FEA، در صفحه‌ی 4-30 شكل ‏4‑33: مقایسه جواب‌های دقیق و نتایج الگوریتم معکوس برای یک دسته از نتایج آزمون فرورفتگی به دست آمده از FEA، در صفحه‌ی 4-30 شكل ‏4‑34: اتومبیل در جاده شیب‌د‌ار 4-32 شكل ‏4‑35:توابع عضویت مربوط به متغیر سرعت 4-33 شكل ‏4‑36:توابع عضویت متغیر 4-33 شكل ‏4‑37:توابع عضویت متغیر T 4-34 شكل ‏4‑38: سرعت خروجی برای V(0)=0 و =1 4-34 شكل ‏4‑39: سرعت خروجی برای V(0)=0 و =5 4-34 شكل ‏4‑40: سرعت خروجی برای V(0)=100 و =7 4-34 شكل ‏4‑41: سرعت خروجی برای V(0)=100 و =-6 4-34 شكل ‏0‑1: شمای کلی جعبه ابزار گرافیکی تهیه شده بر مبنای الگوریتم رقابت استعماری 3 شكل ‏0‑2: صفحه انتخاب الگوریتم مورد نظر برای بهینه‌سازی 4 شكل ‏0‑3: صفحه راهنمای مربوط به الگوریتم ژنتیک 4 شكل ‏0‑4: بخش مربوط به بیان مسئله 5 شكل ‏0‑5: بخش مربوط به تنظیم پارامترهای الگوریتم رقابت استعماری 6 شكل ‏0‑6: الگوریتم رقابت استعماری در حال بهینه‌سازی تابع GUI_Testfunction 6 شكل ‏0‑7: انتخاب شیوه نمایش نتایج 7 فهرست جدول‌ها جدول ‏4‑1: پارامترهای کنترل‌کننده‌های مختلف طراحی شده ، به همراه میزان هزینه‌ های مختلف آن‌ها 4-9 جدول ‏4‑2: مقادیر پارامتر‌های کنترل‌ کننده‌ های به دست آمده از اعمال الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم ژنتیک و روش DRF 4-17 جدول ‏4‑3: بخش‌های مختلف تابع هزینه به دست آمده از روش‌های ICA، GA و DRF 4-18 جدول ‏4‑4: پارامتهای مورد استفاده در الگوریتم رقابت استعماری 4-25 جدول ‏4‑5: پارامتهای مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک 4-25 جدول ‏4‑6: قوانین فازی مورد استفاده در کنترل سرعت اتومبیل 4-33 … مقاله الگوریتم رقابت استعماری