مقاله بررسی اثر كیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کیفیت حسابرسی و مدیریت سود : مقاله بررسی اثر كیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر كیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  مقاله کیفیت حسابرسی و مدیریت سود – فهرست مطالب: چكیده 1 مقدمه2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1) مقدمه 4 2-1 ) تاریخچه مطالعاتی 5 3-1) بیان مساله 7 4-1) فرضیه های پژوهش 11 5-1) اهداف پژوهش 11 6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش 12 7-1 ) حدود مطالعاتی 13 1-7-1) قلمرو موضوعی 13 2-7-1) قلمرو زمانی 13 3-7-1) قلمرو مکانی 13 8-1) واژگان کلیدی و اصطلاحات 14 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه17 2-2) کیفیت حسابرسی 17 1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی 18 2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی 20 1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی 22 2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی 23 3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی 24 4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی 26 5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی 33 3-2) اندازه حسابرس 35 4-2) تخصص گرایی در صنعت 37 5-2) دوره تصدی حسابرس 39 6-2 تعریف جریان وجوه نقد آزاد 40 1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 40 2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن 41 7-2 نظریه مدیریت سود 43 1-7-2 ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 44 2-7-2 منتخب نظریه های رقیب 46 3-7-2 نظریه ی شرکت 47 4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها 49 5-7-2) مدیریت سود 51 1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش 53 2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی 53 3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی 53 6-7-2) انگیزه های مدیریت سود 54 1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی 54 2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی 55 3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب 55 4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی 56 5-6-7-2) تعویض مدیریت 56 7-7-2) مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 56 8-2) مفاهیم مختلف سود 58 1-8-2) سود 58 2-8-2) اهداف گزارشگری سود 58 3-8-2) پیش بینی سود و استفاده كنندگان پیش بینی سود 59 4-8-2) فواید سود برای سرمایه گذاران 60 5-8-2) تئوری نمایندگی 62 6-8-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی 65 1-6-8-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان 66 2-6-8-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک 67 7-8-2) هموار سازی سود 67 1-7-8-2) انواع هموارسازی سود 69 2-7-8-2) روش های هموارسازی سود 71  8-8-2) حسابداری تعدیلات جامع 71 9-8-2) حساب سازی 72 9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی 72 10-2) بحث کلی 76 11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر 81 1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور 81 2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور 90 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 ) مقدمه 96 2-3) روش پژوهش 96 3-3) پرسش های تحقیق 96 4-3) مدل تحلیلی تحقیق 97 5-3) جامعه و نمونه آماری 101 1-5-3) جامعه آماری 101 2-5-3) نمونه آماری 102 6-3) فرضیه های پژوهش 102 7-3) گرد آوری اطلاعات 103 8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش 103 1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)103 2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW)104 3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط 105 4-8-3) تحلیل رگرسیون 105 5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون 106 فصل چهار: متجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4 مقدمه ‏108 2-4آمار توصیفی 109 3-4 آزمون نرمالیتی 110 5-3 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها 111 6-3 بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی 112 7-4 تفسیر مدل 115 8-4 رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام 115 9-4 تفسیر مدل117 10-4 آزمون فرضیه ها 117 11-4 بررسی اعتبار مدل 119 فصل پنجم: نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 122  2-5) نتایج آزمون فرضیه ها 122 1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول 122 2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 123 3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 124 3-5) نتیجه گیری 125 4-5) پیشنهادها 125 1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 125 2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 126 5-5) محدودیت های پژوهش 127 پیوستها خروجی نرم افزار 130 منابع و ماخذ منابع فارسی 140 منابع لاتین 141 چکیده انگلیسی 146 فهرست جداول جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی 29 جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس 34 جدول (1-4) آماره 109 جدول (2-4) فراوانی 109 جدول( 3-4) آزمون کولمو گرو – اسمیرینو 110 جدول (4-4) همبستگی 111 جدول ( 5-4) تحیل واریانس 112 جدول (6-4) خلاصه مدل 113 جدول (7-4) براورد ضرایب 114 جدول (8-4) خلاصه مدل رگرسیون چند گانه 116 فهرست نمودارها نمودار (1-1) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه 7 نمودار (1-2) چارچوب كیفیت حسابرسی 19 نمودار (2-2) چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی 21 نمودار (3-2) انواع هموارسازی سود 70 نمودار(1-4) ناحیه رد یا عدم رد فرض صفر … 114 مقاله کیفیت حسابرسی و مدیریت سود