مقاله بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی + با پرسشنامه

مقاله بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی + با پرسشنامه

بررسی رغبتهای شغل دانش آموزان دختر ناشنوا و عادی + با پرسشنامه   فهرست مطالب: چكیده تحقیق فصل اول: مقدمه بیان مسئله فرضیه تحقیق هدف تحقیق فایده و اهمیت تحقیق ضرورت اجرای تحقیق عوارض مشكل مورد تحقیق تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق فصل دوم: تاریخ تعلیم و تربیت كر و لالها در جهان و ایران روشهای آموزش و پرورش دانش‌ آموزان ناشنوا تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی نظریه‌ های مختلف در رشد زبان تئوری مربوط به رغبت پیشینه تحقیق فصل سوم: جامعه تحقیق نمونه تحقیق روش نمونه‌ برداری ابزار تحقیق اعتبار یا پایایی تست روایی قصل چهارم: محاسبات آماری جدول توزیع فراوانی سئوالات (21-1) فصل پنجم: خلاصه یک تا چهار پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق منابع تحقیق پرسشنامه … مقاله بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی + با پرسشنامه