مقاله تأثیرات ماهواره بر هویت افراد

مقاله تأثیرات ماهواره بر هویت افراد

مقاله تأثیرات ماهواره بر هویت افراد

فهرست مقاله: چکیده. 1 فصل اول: كلیات تحقیق 3 مقدمه 3 بیان مسئله 5 اهمیت موضوع 7 اهداف موضوع 10 هدف کلی 10 هدف جزیی 10 تاریخچه موضوع 11 تاریخچه ی ماهواره 11 تاریخچه ماهواره در ایران 14 تاریخچه ی هویت 15 فصل دوم: ادبیات تحقیق 17 مقدمه 17 نگاهی به ماهواره از دید دکترعلیخواه (جامعه شناس) 18 آینده ماهواره را چگونه می بینید؟ 26 جایگاه رسانه‏ ها در زندگی امروز 27 سرکوب ماهواره(جادوی رسانه ها) 28 دولت ها و ماهواره 29 طبقه بندی دولت ها درمورد ماهواره 32 علل منع استفاده از ماهواره 33 نتایج منع استفاده ازماهواره 35 راهکار و پیشنهادی در مورد استفاده ازماهواره 36 ماهواره و نقش آن در تحولات ایران 39 مخاطب شناسی ماهواره 44 برنامه‌ها چه تأثیری بر مخاطبان می‌گذارند؟. 45 ماهواره و مخاطب ایرانی 46 تأثیر برنامه های ماهواره ای درسطح جامعه 49 تأثیرات ماهواره بر نوجوانان 50 بررسی تأثیرات ماهواره بر جوانان 51 دیدگاه تفریطی 53 دیدگاه بینابین 53 تأثیرات برنامه های ماهواره ای درسطح فردی 54 مهمترین حوزه تأثیر برنامه های تلویزیون ماهواره ای در سطح فردی برای 54 کارکردها وکاربردهای ماهواره 54 نقش و کارکرد ماهواره ها در هویت‏ یابی یا بحران هویت 58 رسانه های جدید چقدر در ایجاد بحران هویت فرهنگی نقش دارند؟ 60 استفاده از ماهواره با ترس یا تدبیر 61 رسانه‏ ها و هنجارهای اجتماعی 62 ماهواره و هویت‏ یابی 63 رسالت رسانه ‏های خودی در هویت‏ یابی و حفظ هویت 65 استراتژی رسانه‏ های غربی درایجاد بحران هویت 66 جهانی شدن ارتباطات 67 فرهنگ واقعیت مجازی 67 ارتباطات جهانی شده و تهدیدات فرهنگی 67 جهانی شدن رسانه‏ ها وفرسایش هویت های ملی 69 ماهواره رسانه جدید، فرهنگ متأثر 70 مدل عملی تحقیق 72 متغیرها 72 فصل سوم: روش شناسی 74 مقدمه 74 فرضیه های تحقیق 74 1)بین میزان استفاده از ماهواره و هویت ملی رابطه وجود دارد. 74 2)بین میزان استفاده از ماهواره و هویت دینی رابطه وجوددارد. 74 3)بین میزان استفاده از ماهواره و هویت اجتماعی رابطه وجود دارد. 74 4)بین میزان استفاده از ماهواره و هویت فردی رابطه وجوددارد. 74 تعریف متغیرها و مفاهیم موضوع 74 الف) ماهواره 74 ب)هویت ملی 76 ج)هویت دینی 76 پ)هویت اجتماعی 78 د)هویت فردی 79 روش تحقیق 80 جامعه آماری و حجم نمونه 80 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 83 مقدمه 83 جداول یك بعدی 84 جداول دوبعدی 105 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 111 مقدمه 111 خلاصه تحقیق 111 نتیجه گیری 117 پیوست ها119 پرسشنامه 119 فهرست منابع و مآخذ 127 دانلود مقاله تأثیرات ماهواره بر هویت افراد