مقاله حریم خصوصی

مقاله حریم خصوصی

مقاله حریم خصوصی  فهرست مطالب: مقدمه بخش اول : كلیات 1-1 تعاریف 1 1-1-1 تعریف حریم خصوصی 1 1-1-2 حمایت كیفری 1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری 1-1-2-2 سیاست کیفری 1-1-2-3 حقوق جزای فنی 9 11 12 12 1-2 پیشینه تاریخی 12 1-2-1 سیر تاریخی 12 1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس 13 1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس 15 1-2-2 سیر تقنینی 18 1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی 18 1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر 18 1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 19 1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی 19 1-2-2-1-4 قرارداد ژنو 19 1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر 19 1- 2-2-2-1 كنوانسیون اروپایی 19 1-2-2-2-2 كنوانسیون آمریكایی 20 1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا 20 1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر 21 1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا 22 1-2-2-3 قوانین برخی كشورها 23 1-2-2-3-1 کشورهای اروپایی 23 1-2-2-3-2 آمریكا 32 1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی 36 1-3 مبانی 41 1-3-1 در غرب 41 1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی 42 1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون 42 1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر 42 1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از حریم خصوصی 43 1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی 44 1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی 44 1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود 45 1-3-1-2-3 نظریه سری بودن 46 1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصی 47 1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و كرامت 48 1-3-1-2-6 نظریه خلوت 49 1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیک 50 1-3-2 در اسلام 54 1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر 54 1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی 54 1-3-2-1-2 سایر فقها 56 1-4 موارد جواز نقض حریم خصوصی 57 1-4-1 عوامل توجیه كننده نقض حریم خصوصی 57 1-4-2 ضوابط نقض حریم خصوصی 63 1-4-2-1 قانونی بودن 63 1-4-2-2 خود سرانه نبودن 67 1-4-2-3 ضرورت داشتن 68 1-5 محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی 72 1-5-1 به موجب تصمیم قضایی 72 1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی 72 1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی 74 1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی 78 1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی 78 1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره 82 1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز 83 1-5-2 بدون تصمیم قضایی 84 1-5-2-1 در جرایم مشهود 85 1-5-3 ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی 89 بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری 2-1 حریم خصوصی جسمانی 98 2-1-1 تعریف 98 2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش 99 2-1-3 تفتیش بدنی 102 2-1-3-1 تفتیش از روی لباس 102 2-1-3-1-1 تفتیش در جرایم مشهود 102 2-1-3-1-2 تفتیش در جرایم غیر مشهود 103 2-1-3-1-3 تفتیش متعاقب بازداشت قانونی 107 2-1-3-2 تفتیش با درآوردن لباس 109 2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن 110 2-1-3-3-1 آزمایش خون 111 2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی 112 2-1-3-3-3 شستشوی معده 113 2-1-4 بیومتریکس 113 2-1-5 کارتهای تشخیص هویت 114 2-2 حریم خصوصی اماكن و اشیاء 118 2-2-1 مفهوم و مصادیق اماكن و اشیاء 118 2-2-1-1 مفهوم مكان 119 2-2-1-1-1 اماكن و منازل مأموران سیاسی 124 2-2-1-1-2 دفاتر و منازل وكلای دادگستری 125 2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی 125 2-2-1-2 مفهوم شی 130 2-2-1-2-1 ضوابط تفتیش اماكن و اشیاء 142 2-3 حریم خصوصی ارتباطات 157 2-3-1 تعریف ارتباطات 157 2-3-2 ارتباطات كلامی 162 2-3-3 ارتباطات كتبی 167 2-4 حریم خصوصی اطلاعات 176 2-4-1 تعریف اطلاعات و مصادیق آن 176 2 -4-2 قوانین مربوط به حریم اطلاعات 181 نتیجه 194 منابع 199 ضمایم 211 … دانلود مقاله حریم خصوصی