مقاله ربا و راه‏های گریز از آن

مقاله ربا و راه‏های گریز از آن

مقاله ربا و راههای گریز از آن فهرست مقاله ربا و راههای گریز از آن : پیشگفتار . 10 بخش اول: مسائل اساسی و پیش نیازها 13 ربا در لغت و اصطلاح شرع و اقتصاد . 13 تاریخ جایز شمردن رباخواری  14 الف) رباخواری در ملتهای باستان  14 ب) رباخواری در اروپای قرون وسطا و رنسانس  17 1 ـ یهودیّت 17 2 ـ رویكرد كلیسا در اروپای قرون وسطا 18 3 ـ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید   20 تاریخ تحریم رباخواری  22 الف) ملتهای باستان  22 1 . یونان   22 2 . روم  22 3 . عربستان   23 ب) ادیان آسمانی  23 1 . آیین یهودیّت 24 2 . آیین مسیحیّت 25 3 . آیین اسلام 26 پیآمدهای زیان بار ربا 28 الف) آثار فردی  28 1 . كینه جویی  33 2 . ترس و دلهره همیشگی 33 3 . بخل ورزیدن 34 ب) آثار زیانبار اجتماعی 36 1 . ایجاد فاصله طبقاتی 36 2 . رواج بیكاری . 37 3 . تورّم 39 4 . نابودی جامعه از جهت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 39 5 . استعمار كشورهای وام گیرنده از سوی كشورهای وام دهنده . 43 مصادیق ربا 47 1 . ربا در جامعه بین المللی 47 2 . ربا در بانكها و دولتها 48 3 . ربا در داد و ستدهای مردمی 51 بخش دوم: تحریم ربا در اسلام 52 آثار تدریجی بودن تحریم ربا 52 1 ـ ناپسند شمردن رباخواری . 53 2 ـ آوردن حكایت عبرت آموز رباخواری یهود . 54 3 ـ تحریم ربای فاحش 54 4 ـ تحریم قاطع و فراگیر ربا 54 پیآمدهای نظریه تدریج 55 پیآمد نظریّه تدریج از نظر كاربردی 1 56 تحریم ربا در قرآن 57 چند نكته تفسیری در آیات ربا 59 ربا در روایات . 66 اجماع بر تحریم ربا 70 تحریم ربا از دیدگاه عقل 70 گونههای ربا 72 الف ـ ربای معاملی 72 شرایط ربای معاملی 74 معیار كیل و وزندار بودن چیست؟ . 74 ب ـ ربای قرض 77 موضوع ربای قرض 77 ج ـ ربای مصرفی 78 د ـ ربای تولیدی . 78 ه ـ ربای جلی و ربای خفی 78 و ـ ربای جاهلی و غیر جاهلی 79 دیدگاه فقیهان اهل سنت در زمینه تحریم اقسام ربا 80 دیدگاه فقیهان شیعه درباره تحریم اقسام ربا 82 بخش سوم: تاریخ و انواع پول 84 داد و ستدهای ربوی پولی 84 تعریف پول 84 تاریخ و انواع پول 85 1 ـ پول كالایی 85 2 ـ پول فلزی . 86 3 ـ پول كاغذی . 87 انواع پول كاغذی . 88 4 ـ پول تحریری . 90 5 ـ شبه پول 90 پول پایه در صدر اسلام 90 قیمی یا مثلی بودن پول 93 بخش چهارم: حیله های شرعی گریز از ربا 97 مخالفان حیله های شرعی فرار از ربا 97 موافقان حیله های شرعی فرار از ربا 102 داد و ستدهای جایگزین ربا 104 1 ـ مضاربه . 104 2 ـ شراكت . 106 3 ـ فروش قسطی 107 4 ـ داد و ستدهای سَلَف ( پیش فروش )1 108 5 ـ مزارعه 1 109 6 ـ مساقات . 110 7 ـ جعاله 1 110 شبهه ها درباره حرمت ربا 111 1 . اختصاص حرمت ربا به ربای جاهلی 112 2 ـ اختصاص تحریم ربا به ربای مصرفی 116 3 ـ حلال بودن ربا تا میزان جبران تورّم 122 4 ـ فرق میان بهره و ربا 126 5 ـ استثناهای ربا 127 بخش پنجم: كیفر رباخوار . 129 كیفر دنیایی رباخوار . 129 كیفر عمومی رباخوار در دنیا 131 كیفر رباخوار در آخرت . 132 الف ـ كیفر در برزخ 132 ب ـ مجازات در قیامت . 132 مجازات ربا و حیله های ربوی در قانون مجازاتهای اسلامی 134 بخش ششم: بانک و تسهیلات بانكی 135 بانک . 135 تعریف بانک . 135 تاریخ بانكداری . 136 بانكداری در ایران 137 برخورد اندیشمندان دینی با مسأله بانكداری . 138 اقسام بهره های بانكی ( ربوی و غیر ربوی ) . 140 چگونگی مشاركت مردم در بانكها ( جمهوری اسلامی ایران ) . 143 1 ـ حساب جاری ( قرض الحسنه )1 144 2 ـ حساب پس انداز (قرض الحسنه) . 144 3 ـ سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار . 145 انواع تسهیلات اعطایی بانكها به مردم 1 146 الف) قراردادهای مشاركتی 146 ب) قراردادها با بازدهی ثابت . 147 ج) قراردادهای با بازدهی متغیّر . 149 د) قرض الحسنه . 150 عملكرد بانكها در جمهوری اسلامی ایران 1 151 راهكارهای مناسب برای بانكداری بدون ربا 154 بخش هفتم: همراه با برنامه سازان 157 نقش رسانه در توجه دادن مسئولان و مردم به اهمیّت پدیده ربا 157 نقد و بررسی عملكرد رسانه در زمینه پدیده رباخواری . 158 پیشنهادهای برنامه ای در سطح كلان 159 پیشنهادهای برنام های . 160 پرسشهای مردمی 161 پرسشهای كارشناسی 162 سخن پایانی 164 كتابنامه . 165 … دانلود مقاله ربا و راه‏های گریز از آن