مقاله معرفی معماری سرویس گرا

مقاله معرفی معماری سرویس گرا

مقاله معرفی معماری سرویس گرا   فهرست مطالب: عنوان صفحه پیش گفتار A چکیده D فصل 1 : مقدمه 2 – معماری سرویس گرا چیست؟ 3 2-1-1- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا 9 3-1-1- آماده شدن برای معماری سرویس گرا 12 2-1- معرفی 15 3-1- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا 17 4-1- نرم افزار به عنوان سرویس 19 5-1- مفهوم معماری سرویس گرا 20 6-1- معماری سرویس گرای مقدماتی 23 7-1- معماری سرویس گرای توسعه یافته 25 8-1- نیازمندیهای معماری سرویس گرا 29 فصل 2 : معماری سرویس گرا مقدمه 32 2-2- محرک های تجاری در رویکردی جدید 32 3-2- معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل 35 1-3-2- تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا 35 2-3-2- طراحی بر مبنای جزء 36 3-3-2- طراحی سرویس گرا 37 4-3-2- طراحی بر مبنای واسط 39 5-3-2- معماری های برنامه های کاربردی لایه ای 41 4-2- نگاهی دقیق تر بر معماری سرویس گرا 42 1-4-2- جنبه های عملکردی 43 2-4-2- جنبه های کیفیت سرویس 44 3-4-2- همکاری SOA 45 4-4-2- نقش ها در معماری سرویس گرا 45 5-4-2- عملیات در معماری سرویس گرا 46 6-4-2- سرویس در بافت SOA 48 7-4-2- سرویس در برابر اجزاء 49 5-2- مزایای معماری سرویس گرا 51 1-5-2- بالا بردن دارایی های موجود 51 2-5-2- مجتمع سازی و اداره کردن راحت تر پیچیدگی 52 3-5-2- پاسخگویی بیشتر و خرید و فروش سریعتر 52 4-5-2- کاهش هزینه و افزایش استفاده مجدد 52 5-5-2- آمادگی در برابر حوادث 53 فصل 3 : معماری سرویس وب مقدمه 55 2-3- سرویس وب چیست؟ 56 3-3- مدل چند لایه مبتنی بر XML- Web service 56 1-2-3- برخی از ویژگیهای سرویس های وب 63 4-3- قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب 65 1-1-3-3- انگیزه های مالی برای معماری سرویس گرا 66 2-1-3-3- خصیصه های معماری سرویس وب 68 3-1-3-3- سازمان قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب 69 4-1-3-3- خصوصیات گزارش 71 5-1-3-3- موارد کاربردی و سناریوی مورد استفاده 72 6-1-3-3- برنامه های کاربردی نمونه 71 7-1-3-3- ابزارهای تست 72 2-3-3- گزارش بر مبنای WS-I 10 72 1-2-3-3- سناریوی مورد استفاده یک طرفه 73 2-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تقاضا / پاسخ همزمان 73 3-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تماس برگشتی اولیه 73 فصل 4 : انتخابهای تکنولوژی انتخابهای تکنولوژی 76 2-4- مقدمه 77 1-2-4- مزایای سرویس های وب 77 2-2-4- معایب سرویس های وب 78 3-4- لایه های پشته معماری سرویس گرا 79 1-3-4- حمل و نقل 79 2-3-4- پروتکل تبادل سرویس 80 3-3-4- شرح سرویس 81 4-3-4- سرویس 82 1-4-3-4- سرویس وب و J2EE 82 2-4-3-4- چارچوب کاری احضار سرویس وب 83 3-4-3-4- برخی ملاکهای مؤثر در انتخاب چهارچوبها 84 5-3-4- فرآیند تجاری 92 6-3-4- بایگانی سرویس 94 1-6-3-4- درخواست مستقیم 94 2-6-3-4- انتشار جمعی ساده 94 3-6-3-4- استفاده از دایرکتوری 95 7-3-4- سیاست 95 1-7-3-4- استانداردهای نوظهور برای سیاست 96 8-3-4- امنیت 97 9-3-4- معاملات 102 1-9-3-4- استانداردهای نوظهور برای معاملات 103 – WS-Coordination 103 – WS-Transaction 104 پشتیبانی نگهداری برای سرویس وب 104 10-3-3- مدیریت 105 نتیجه گیری 107 خلاصه 108 پیوست 110 منابع 112 … مقاله معماری سرویس گرا