مقاله هویت و عزت نفس

مقاله هویت و عزت نفس

مقاله هویت و عزت نفس

فهرست مقاله: فصل اول : كلیات تحقیق . 1 1-1-مقدمه. 2 1-2- موضوع تحقیق 6 1-3- اهداف تحقیق 7 1-4-اهمیت موضوع. 8 1-5- دلایل انتخاب موضوع ،9 1-6- سوالات تحقیق 10 1-7-تعاریف عملیاتی واژه ها10 فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع 12 2-1موضع گیری نظری درخصوص هویت وعزت نفس 13 2-1-1تعریف هویت وعزت نفس 13 2-1-2- شكل گیری هویت 18 2-1-3-نظریه های هویت 22 2-1-3-1-نظریه بلوز 23 2-1-3-2-نظریه كگان. 23 2-1-3-3 نظریه لووینگر 24 2-1-3-4 نظریه اریكسون. 27 2-1-3-5 نظریه گلاسر 28 2-1-4-نظریه های عزت نفس 29 2-1-4-1-نظرفروم. 29 2-1-4-2-نظریه اریكسون 30 2-1-4-3- نظریه بندورا30 2-1-4-4- نظریه كلی 31 2-1-4-5- نظریه مزلو 32 2-1-4-6- نظریه ی راجرز 33 2-2-یافته های پژوهشی درخصوص موضوع. 34 2-3- نتیجه گیری 35 فصل سوم : روش پژوهش 37 3-1- روش تحقیق 38 3-2- جامعه و نمونه آماری 39 3-3- روش جمع آوری اطلاعات . 39 3-4-ابزار اندازه گیری هویت . 40 3-4-1- پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من 40 3-4-2- نحوه اجرای پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من 41 3-4-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من 41 3-3-4- اعتبار و روایی پرسشنامه گسترش یافته عینی پایگاه هویت من 42 3-5- ابزار اندازه گیری عزت نفس 42 3-5-1- پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت . 42 3-5-2- نحوه اجرای پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت . 43 3-5-3- نحوه نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت . 43 3-5-4- اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس كوپراسمیت . 43 3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات . 44 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 45 4-1- بررسی جمعیت شناختی 46 4-2- بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها49 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری . 56 5-1- بحث ونتیجه گیری 57 5-2- نتیجه گیری نهایی 59 5-3- محدودیتها60 5-4- پیشنهادات . 60 5-5- پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده. 61 منابع. 62 الف )‌ منابع فارسی 62 ب : منابع خارجی 64 فهرست جداول جدول 4-1- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب سن 46 جدول4-2- توزیع فراوانی ازمودنیها برحسب وضعیت تاهل 47 جدول 4-3- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات پدر. 47 جدول 4-4- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب تحصیلات مادر. 47 جدول 4-5- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب رشته تحصیلی 48 جدول 4-6- توزیع فراوانی بر حسب ترتیب تولد. 48 جدول 4-7- توزیع فراوانی هویت دستیابی و عزت نفس 49 جدول 4-8- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت دستیابی 50 جدول 4-9 توزیع فراوانی هویت تعلیق و عزت نفس 51 جدول 4-10- همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت تعلیق 52 جدول 4-11 توزیع فراوانی هویت ممانعت و عزت نفس 52 جدول 4-12 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت ممانعت . 53 جدول 4-13-توزیع فراوانی هویت پراكندگی و عزت نفس 54 جدول 4-14 همبستگی بین عزت نفس و پایگاه هویت پراكندگی 55 جدول 4-15 نمرات میانگین واریانس عزت نفس و پایگاهای هویت دستیابی ، تعلیق ،‌ ممانعت و پراكندگی 55 دانلود مقاله هویت و عزت نفس …