مقایسه دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

مقایسه دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

مقایسه دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان

فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1 مقدمه 1 بیان مسئله : 2 اهداف تحقیق 4 فرضیه اصلی : 4 فرضیه های فرعی : 4 متغیرهای تحقیق : 5 اهمیت و ضرورت تحقیق 5 فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش 8 نقش زن 8 جایگاه زن در سازمان خانواده از دیدگاهت اسلام (اندیشه اسلامی) 8 گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات 11 کارکرد زنان در خانواده از دیدگاه اسلام 12 – گستره وظایف زن در خانواده از منظر قرآن و روایات : 14 مکتب فمنیسم 15 تاریخچه فمینسیم 16 نظریه های فمنیسم 17 جنبش غربی فمنیسم و تلاش های جهانی سازی 18 مرحله جدید جنبش غربی فمنیسم: 18 مقایسه اسلام و فمنیسم 25 شناخت زن از دیدگاه اسلام و تقابل آن با مکاتب غربی(فمنیسم) 25 اندیشه فمنیسم خوار کننده ترین مکتب در معرفی شخصیت زن 26 مقایسه اندیشه اسلامی و اندیشه غربی و پیامدهای هر یک برای شخصیت و جایگاه زن 28 نقد مولفه های شناخت زن در روانشناسی غرب از نگاه اسلامی 29 نكات مهم 31 پیشینه تحقیقات داخلی 33 پیشینه تحقیقات خارجی 36 فصل سوم: روش پژوهش 38 مقدمه: 38 روش تحقیق: 38 جامعه آماری: 38 نمونه تحقیق: 38 شیوه نمونه گیری: 38 ابزار جمع آوری اطلاعات: 38 سؤالات مربوط به دیدگاه اسلام در مورد نقش زن 39 سؤالات مربوط به دیدگاه فمینیسم در مورد نقش زن 39 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 41 مقدمه 41 جدول4-1 توزیع فراوانی سن 42 نمودار4-1)هیستوگرام سن 43 جدول4-2 توزیع فراوانی تحصیلات 43 نمودار4-2 میله ای تحصیلات 44 جدول4-3 توزیع فراوانی جنسیت 44 نمودار4-3 جنسیت 45 جدول4-4 وضعیت تاهل 45 نمودار4-4 دایره ای وضعیت تاهل 46 جدول4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی 47 جدول 4-5 توزیع فراوانی گویه های نقش اجتماعی زن می باشد بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است 48 نمودار4-5 هیستوگرام نقش اجتماعی 48 جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری 49 جدول 4-6 توزیع فراوانی گویه های نقش مادری زن می باشد بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است 51 نمودار4-6 هیستوگرام نقش مادری 51 جدول 4-7 توزیع فراوانی نقش همسری 52 جدول 4-7 توزیع فراوانی گویه های نقش همسری زن می باشد بیشترین درصد و فراوانی مربوط به طیف موافقم و کمترین فراوانی مربوط به طیف تاحدی مخالفم است 53 نمودار4-7 هیستوگرام نقش همسری 54 جدول 4-8 آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش 54 آزمون فرضیات 56 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 63 محدودیت های تحقیق 64 محدودیت های پژوهش حاضر 65 پیشنهادات تحقیق 66 پیشنهادات آتی 66 پی نوشت ها 67 منابع 68 پیوست ها 70 دانلود مقاله مقایسه دیدگاه اسلام و فمنیسم در مورد زنان