مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار  فهرست مطالب: چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 4 2-1 تاریخچه مطالعاتی 5 3-1 بیان مسئله 6 4-1 چارچوب نظری تحقیق 7 5-1 فرضیه های تحقیق 8 6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 10 7-1 حدود مطالعاتی 11 1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق 11 2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق 11 8-1 تعریف واژه های کلیدی و اصطلاحات 11 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 14 2-2 انواع شاخص بورس در ایران 15 1-2-2 شاخص کل 15 1-1-2-2 ویژگیهای شاخص کل 16 2-1-2-2 مواردی که در شاخص کل اثری ندارند 16 3-1-2-2 مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17 2-2-2 شاخص بازده نقدی و قیمت 17 3-2-2 شاخص بازده نقدی 17 4-2-2 شاخص صنعت 18 5-2-2 شاخص مالی 18 6-2-2 شاخص شرکت 18 7-2-2 شاخص 50 شرکت برتر 18 3-2 شاخص های بازار سرمایه در سایر کشورها 19 1-3-2 شاخص بورس لندن 19 2-3-2 شاخص داو – جونز 19 3-3-2 شاخص نزدک 19 4-3-2 شاخص نیکی ژاپن 20 5-3-2 شاخص دکس 20 6-3-2 شاخص هنگ کنگ (سنگ) 20 7-3-2 شاخص بورس فرانسه ) کک 40( 20 8-3-2 شاخص استاندارد اند پورز 20 9-3-2 شاخص های بورس مالزی 21 4-2 روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار 21 1-4-2 روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی 22 2-4-2 روش اساسی یا تجزیه و تحلیل بنیادی 22 3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی 22 5-2 اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال 22 6-2 برخی از اصلاحات سرمایه گذاری 25 7-2 شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا 29 8-2 میانگین متحرک همگرا واگرا ( سه گانه ) 30 9-2 شاخص قدرت نسبی 31 10-2 بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا (سه گانه) و شاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال 32 11-2 مروری بر مطالعات تجربی 37 1-11-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 37 2-11-2 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور 42 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 45 2-3 روش تحقیق 45 3-3 اهداف تحقیق 45 4-3 فرضیه های تحقیق 46 1-4-3 فرضیه اصلی اول 46 2-4-3 فرضیه اصلی دوم 47 5-3 جامعه آماری 47 6-3 مدل تحلیلی تحقیق 49 7-3 فرایند تحقیق 50 8-3 روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق 50 9-3 متغیر ها و داده های پژوهش 51 10-3 نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار 52 11-3 نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق 53 12-3 شاخص قدرت نسبی 54 13-3 میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) 55 1-13-3 سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)56 14-3 محاسبات مربوط به ریسک 56 15-3 بازده 57 16-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 57 17-3 آزمون T مستقل 58 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4 مقدمه‏ 60 2-4 آزمون فرضیه ها 60 1-2-4 فرضیه اصلی اول 60 2-2-4 فرضیه اول (فرعی) 62 3-2-4 فرضیه دوم (فرعی) 63 4-2-4 فرضیه سوم (فرعی) 65 5-2-4 فرضیه چهارم (فرعی) 66 3-4 فرضیه دوم (اصلی) 68 1-3-4 فرضیه اول (فرعی) 69 2-3-4 فرضیه دوم (فرعی) 71 3-3-4فرضیه سوم(فرعی) 73 4-3-4فرضیه چهارم (فرعی) 74 فصل پنجم: نتیجه‌ گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 78 2-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها و تفسیر آنها 78 1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق 78 2-2-5 فرضیه فرعی اول 79 3-2-5 فرضیه فرعی دوم 79 4-2-5 فرضیه فرعی سوم 79 5-2-5 فرضیه فرعی چهارم 80 6-2-5فرضیه اصلی دوم 80 7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک 81 8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک 81 9-2-5 فرضیه فرعی سوم ریسک 82 10-2-5فرضیه چهارم فرعی 82 3-5نتیجه گیری کلی تحقیق 83 5-5 پیشنهاد ات برای تحقیقات آتی 83 پیوستها پیوست الف) جداول آماری 86 پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS 92 منابع و ماخذ منابع فارسی 107 منابع لاتین 109 چکیده انگلیسی 111 جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق 5 جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری 48 جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردو شاخص 61 جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام با استفاده از دو شاخص تکنیکال 61 جدول 3-4 آزمون t جهت مقایسه میانگین بازده سهام با استفاده از دو شاخص تکنیکال 61 جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده در دو شاخص 62 جدول 5-4 آماره توصیفی بازده سهام با استفاده از دو شاخص در زمان رشد شاخص کل 63 جدول6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام با استفاده از دوروش در زمان رشد شاخص 63 جدول 7-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64 جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام با استفاده از دو شاخص در زمان کاهش شاخص 64 جدول9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65 جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده در دو زمان 66 جدول11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی 66 جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخصقدرت نسبی 66 جدول13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 67 جدول14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)67 جدول15-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص 68 جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 68 جدول17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69 جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69 جدول19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 70 جدول20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد شاخص 70 جدول21-4 آزمون t جهت مقایسه میانگین ریسک سهام با استفاده از دوشاخص در زمان رشد 70 جدول22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردو شاخص 71 جدول23-4 آماره توصیفی ریسک سهام با استفاده از دو شاخص در زمان کاهش 72 جدول24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 72 جدول 25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 73 جدول26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی 73 جدول 27-4 آزمون t جهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 74 جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 75 جدول29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)75 جدول 30-4 آزمون t جهت مقایسه میانگین ریسک سهام با استفاده از دو شاخص در زمان کاهش 75 جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات 76 نمودار 1-2 سیگنال های میانگین همگرا واگرا(سه گانه)30 نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی 32 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق 49