مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام

مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف (C-CAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده (RA-CAPM) در شرکتهای سهامی عام  فهرست مطالب: چكیده 1 مقدمه 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1- بیان مسئله 4 3-1- چارچوب نظری تحقیق 5 4-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 7 5-1- اهداف تحقیق 8 6-1- فرضیه های تحقیق 8 7-1- حدود مطالعاتی 8 8-1- تعریف واژه و اصطلاحات 9 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق  1-2 مقدمه 15 2-2- داریی 15 1-2-2- دارایی مالی 15 3-2- بازارهای مالی 16 1-3-2- بازار پول و سرمایه 16 2-3-2- بازار اولیه 17 1-2-3-2- موسسات تامین سرمایه 17 3-3-2- بازار ثانویه 18 4-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان 19 5-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران 19 6-2- تعریف بورس اوراق بهادار 22 7-2- اوراق بهادار 22 8-2- خصوصیات اوراق بهادار 23 9-2- انواع شرکت های سرمایه گذاری 23 1-9-2- شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر 23 2-9-2- شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت 24 3-9-2- صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال 24 4-9-2- شرکت مادر 24 5-9-2- شرکت های فعالیت تنوعی 25 10-2- شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام 25 1-10-2- ارزش اسمی 25 2-10-2- ارزش برای مالک 26 3-10-2- ارزش دفتری 26 4-10-2- ارزش بازار 26 5-10-2- ارزش منصفانه 26 11-2- ریسک 27 1-11-2- ریسک نوسان نرخ بهره 27 2-11-2- ریسک بازار 28 3-11-2- ریسک تورمی 28 4-11-2- ریسک تجاری 28 5-11-2- ریسک مالی 28 6-11-2- ریسک نقدینگی 29 7-11-2- ریسک نرخ ارز 29 8-11-2- ریسک کشور 29 12-2- بازده 30 1-12-2- بازده واقعی 30 1-1-12-2- بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود 30  2-1-12-2- بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی 31 3-1-12-2- بازده مورد انتظار 32 4-1-12-2- بازده پرتفوی 33 13-2- رابطه بین ریسک و بازده 33 14-2- مدل CAPM34 15-2- اهرمها 37 1-15-2- درجه اهرم عملیاتی 38 2-15-2- درجه اهرم مالی 38 3-15-2- درجه اهرم اقتصادی 39 16-2- مدل RA-CAPM 39 17-2- مدل A-CAPM 41 18-2- مدل R-CAPM 45 19-2- مدل C-CAPM46 20-2- پیشینه و تحقیقات پیرامون 49 1-20-2- تحقیقات انجام شده پیرامون C-CAPM 49 2-20-2- تحقیقات انجام شده پیرامون RA-CAPM 51 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 54 2-3- روش تحقیق 54 3-3- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 55 1-3-3- رابطه بین ریسک نقد شوندگی و بازده مورد انتظار 55 2-3-3- بازده هرسهم 55 3-3-3- نرخ بازده بازار و بازده مورد انتظار بازار 56 4-3-3- مدل 56 5-3-3- نرخ بازده بدون ریسک 58 6-3-3- اهرمها 59 1-6-3-3-درجه اهرم عملیاتی 60 2-6-3-3- درجه اهرم مالی 61 3-6-3-3- درجه اهرم اقتصادی 62 7-6-3-3- اختلال اقتصادی 64 7-3-3 – مدل C-CAPM64 4-3 – متغیر های عملیاتی تحقیق 65 5-3- جامعه آماری 65 6-3- روش و ابزارهای گردآوری اطلاعات 66 7-3- اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش 66 1-7-3- اعتبار درونی 66 2-7-3- اعتبار بیرونی 67 3-7-3- پایایی 67 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ ها 1-4 مقدمه. ‏69 2-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 70 1-2-4 فرضیه اصلی اول 70 2-2-4- فرضیه اصلی دوم 73 3-4- شاخص های توصیفی متغیرها 74 4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 78 1-4-4- فرضیه اصلی اول 78 1-1-4-4- آزمون فرضیه فرعی اول 79 2-1-4-4- آزمون فرضیه فرعی دوم84 2-4-4- فرضیه اصلی دوم88 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه95 2-5- نتایج فرضیه اصلی اول 95 3-5- نتایج فرضیه اصلی دوم96 4-5- پیشنهادها97 1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 97 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 98 5-5- محدودیتهای تحقیق 98 پیوست ها منابع و ماخذ منابع فارسی 102 منابع لاتین 104 چکیده انگلیسی 105 جدول (1-1) : تحقیقات انجام شده پیرامون مدل RA-CAPM 6 جدول (2-1) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 7 جدول (1-2): ساختار بازارهای ثانویه در ایالات متحده 18 جدول (1-3) : نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت بانک های دولتی 59 جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرها دو مدل RA-CAPM و C-CAPM 75 جدول (2-4): آزمون توزیع نرمال K-S76 جدول (3-4): آزمون توزیع یکنواخت K-S76 جدول (4-4): آزمون توزیع تشریحی K-S77 جدول (5-4): آزمون فریدمن 77 جدول (6-4): آزمون آماره های فریدمن 78 جدول (7-4): آزمون آماره های ضریب کندلز 78 جدول (8-4) : ضریب همبستگی پیرسون بتای مدل و نرخ بازده واقعی سالانه 79 جدول (9-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل RA-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه 80 جدول (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 81 جدول (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 82 جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون بتای مدل C-CAPM و نرخ بازده واقعی سالانه85 جدول (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 85 جدول (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون 87 جدول (16-4): همبستگی نمونه های جفت شده 89 جدول(17-4): آزمون نمونه های جفت شده89 جدول(18-4): آماره های توصیفی 91 جدول (19-4): خلاصه یافته های فرضیه اصلی اول 92 جدول (20-4): خلاصه یافته های فرضیه اصلی دوم93 نمودار (1-2): فرایند عرضه اولیه اوراق بهادار 17 نمودار (1-2): رابطه بین ریسک و بازده 34 نمودار (2- 2): تأثیر تنوع بر روی ریسک پرتفلیو 35 نمودار (1-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 83 نمودار (2-4) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون در مدل C-CAPM 88  … مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده