مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر رشته مشاوره + همراه با پرسشنامه

مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره + همراه با پرسشنامه

مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره + همراه با پرسشنامه فهرست مطالب: فصل اول: بیان موضوع تحقیق 7 مقدمه 8 بیان مسئله 10 فرضیه 11 اهداف تحقیق 12 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 14 تعریف اضطراب 16 تشخیص بالینی اضطراب 18 توصیف اختلال های اضطرابی 22 جدول 1-7 نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV) 24 جدول 2-7 خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی 26 گذر هراسی 27 جدول 3-7 خلاصه سنجش گذر هراسی 28 جدول 4-7 ملاكهای تشخیص هراس اجتماعی بر اساس ( DSM-IV)29 اختلال اضطراب فراگیر 31 مشكل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر 33 باز آموزی تنفس 34 مشكلات مرتبط بارم ناكافی 35 مهار كردن اضطراب كنترل و پیش بینی پذیری 37 تفكیك ترس از اضطراب 39 مولفه های رفتاری اضطراب 40 اهداف بلند مدت 41 ملاحظه های درمانی 42 اختلال اضطرابی ناشی از مواد 43 اختلال اضطراب – افسردگی مختلط 44 درمان دارویی 46 فصل سوم: روش اجرایی پژوهش 47 تعیین و تعریف جامعه 48 ابزار اندازه گیری در تحقیق 49 دستور اجرای پرسشنامه 50 طرح پژوهش 51 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج 54 آمار بدست آمده از آزمون كتل دانشجویان پسر 55 جدول 4-1 نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران 57 جدول 2-3 مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران 59 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 60 نتیجه گیری 61 محدودیت ها 62 پیشنهادات 62 ضمائم 63 منابع 64 پاسخگویی 65 تحقیق مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر رشته مشاوره