نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران فهرست مطالب: مقدمه بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن فصل اول- برقراری مهر در ازدواج مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن مبحث چهارم- تعهد و تكلیف شوهر نسبت به مهر زن مبحث پنجم- استقرار مالكیت زن نسبت به مهر مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن مبحث هفتم- چگونگی حق حبس مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیكی مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیكی مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه البضع مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نكاح مفوضه المهر بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی فصل دوم- نفقه زن بطور كلی مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و كیفری نفقه زن نتیجه گیری منابع … نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران