نقش اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان بازنشستگی شهرداری

نقش اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان بازنشستگی شهرداری

نقش اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان بازنشستگی شهرداری

فهرست مقاله: فصل اول: کلیات پژوهش 1 1-1) مقدمه 2 1-2) بیان مسئله 2 1-3) اهمیت و ضروریت تحقیق 4 1-4) اهداف پژوهش 4 1-4-1) هدف اصلی 4 1-4-2)اهداف فرعی 4 1-5) مدل مفهومی تحقیق 5 1-6)فرضیه های تحقیق 5 1-6-1) فرضیه اصلی 5 1-6-2) فرضیات فرعی 5 1-8)قلمرو زمانی تحقیق 6 1-9)قلمرو مکانی تحقیق 6 1-10)تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 6 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 8 2-1)مفهوم اعتماد 10 2-1-1) فرآیند اعتماد 12 2-1-1-1) مرحله اول اعتماد به عنوان یک عقیده 13 2-1-1-2) مرحله دوم اعتماد به عنوان یک تصمیم 13 2-1-1-3) مرحله سوم اعتماد به عنوان یك عمل 13 2-1-2)تعهد سازمانی 13 2-1-4) رابطه اعتمادوتعهدسازمانی 14 2-1-5) ابعاد اعتماد 14 2-1-5-1)صداقت 15 2-1-5-2)ثبات 15 2-1-5-3) وفاداری 15 2-1-5-4) رک وراست بودن 15 2-1-6) انواع اعتماد در سازمان 16 2-1-6-1)اعتماد مبتنی بر بازدارندگی 16 2-1-6-2)اعتماد مبتنی بر آگاهی 16 2-1-6-2)اعتماد مبتنی بر شناسایی 17 2-1-7)مدل وچارچوب نظری بحث اعتماد 17 2-1-7-1) مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز 17 2-1-8)جنبه های شخصی اعتماد 18 2-1-8-1) وظیفه شناسی 18 شامل رفتارهایی مانند کار سازماندهی شده و سخت كه قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد نقطه مقابل آن بی دقتی و عدم مسئولیت پذیری است 18 2-1-8-2)خوشایندی 18 2-1-8-3) ثبات انسانی 18 2-1-8-4) گشودگی تجربی 18 2-1-8-5)برونگرایی 19 2-2) فرهنگ سازمانی 19 2-2-1) مقدمه 19 2-2-3) ویژگی های فرهنگ 20 2-2-4) فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران 20 2-2-4-1) تعریف فرهنگ سازمانی 20 2-2-5) ارزیابی فرهنگ سازمانی 22 2-2-6) انواع فرهنگ سازمانی 23 2-2-7) ابعاد فرهنگ سازمانی 26 2-2-8) مدل های متعدد فرهنگ سازمانی 27 2-2-8-1 مدل براون 27 2-2-8-2- مدل کوئین 28 2-2-8-3- مدل کتزدووریس و میلر 28 2-2-8-4- مدل هافستد 29 2-2-8-5- مدل شاین 31 2-2-11) سرچشمه و پیامدهای فرهنگ سازمانی 34 2-2-13)معیارهای ارزیابی طبقه بندی های فرهنگ سازمانی 35 2-2-14) فرهنگ سازمانی مدل دنیسون 37 2-2-14-1) فرهنگ مأموریتی 38 2-2-14-2) فرهنگ تداوم رویه(بوروکراتیک) 38 2-2-14-3) فرهنگ مشارکتی 38 2-2-14-4) فرهنگ انطباقپذیری 39 2-2-16) ضرورت شناخت فرهنگ برای سازمان ها 39 2-3-1) اهم وظایف سازمان 40 فصل سوم: روش تحقیق 42 3-1)مقدمه 43 3-2)طرح تحقیق 43 3-2-1)نوع تحقیق 43 3-2-2)هدف تحقیق 43 3-2-3) میزان دخالت محقق 43 3-2-4) افق مقطعی 44 3-3) ابزار گردآوری دادهها 44 3-4) جامعه آماری و نمونه آماری 44 3-5)روش تجزیه و تحلیل دادهها 45 3-6) پایایی (Reliability) 45 3-6-1) ثبات سنجه‌ها 45 3-6 -2)سازگاری درونی سنجه ها 45 3-7) روایی ( Validity) 46 3- 7-1) روایی محتوا 47 3- 7- 2) روائی وابسته به معیار 47 3- 7- 3) روائی سازه ( مفهومی‌) 47 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 48 4-1)مقدمه 49 4-2 )بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی 49 4-2-1) جنسیت 49 4-2-2)میزان تحصیلات 50 4-2-3) رده سازمانی 52 4-3 )آزمون فرضیات تحقیق 53 4-3-1)آزمون فرضیه فرعی اول 53 4-3-2 )آزمون فرضیه فرعی دوم 54 4-3-4 )آزمون فرضیه فرعی چهارم 56 4-3-5 )آزمون فرضیه اصلی پژوهش 57 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 58 5-1 مقدمه 59 5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 59 5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 59 5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 59 5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 60 5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 60 5-3 بحث و نتیجه گیری 60 5-4 پیشنهادها 63 دانلود مقاله نقش اعتماد سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان بازنشستگی شهرداری