نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس

فهرست مقاله: فصل اول: مقدمه پژوهش مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع پژوهش هدف پژوهش فرضیات فصل دوم: پیشینه پژوهش 2-1- پیشینه پژوهش 2-2- تحقیقات انجام یافته خلاصه فصل فصل سوم: روش تحقیق مقدمه 3-1- اصطلاحات و داده ها 3-2- جامعه آماری 3-3- نمونه و روش نمونه گیری 3-4- ابزار اندازه گیری 3-5- روش جمع آوری اطلاعات 3-6- ارائه یافته های پژوهش فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش مقدمه 4-1- تجزیه و تحلیل داده ها (كمی) 4-2- تجزیه و تحلیل داده ها (كیفی) فصل پنجم: نتایج پژوهش 5-1- نتیجه گیری نهائی 5-2- محدودیتهای پژوهش 5-3- پیشنهادات پژوهش منابع ضمایم فهرست جداول جدول شماره 1-4 توزیع فراوانی مطلق ، نسبی و تجمعی سن جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سابقه كاری جدول شماره 3-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی تحصیلات جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نمره ارزشیابی جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل سازمانی جدول شماره 5-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل گروهی جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی عوامل فردی جدول شماره 8-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی فرصتهای رشد جدول شماره 9-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی ماهیت كار جدول شماره 10-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سیاستهای سازمان جدول شماره 11-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی شرایط كار جدول شماره 12-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نحوه رفتار همكاران جدول شماره 13-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سرپرستان سازمان جدول شماره 14-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی شرایط كار جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نحوه رفتار همكاران جدول شماره 15-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی سرپرستان و مدیران جدول شماره 16-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نیازها و اشتیاقها جدول شماره 17-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی نیازها و اشتیاقها جدول شماره 18-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی مزایای واسطه ای شغل جدول شماره 19-4 توزیع فراوانی مطلق نسبی و تجمعی زیر مجموعه عامل فرصتهای رشد جدول شماره 20-4 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مستقل و وابسته رضایت شغلی و عملكرد جدول شماره 21-4 جدول آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و وابسته رضایت شغلی و عملكرد جدول شماره 22-4 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای عوامل موقعیتی و حالات مشرب شخصی و رضایت شغلی جدول شماره 23-4 جدول آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای عوامل موقعیتی و حالات مشرب شخصی و رضایت شغلی جدول شماره 24-4 تجزیه و تحلیل واریانس یك عاملی بین عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی و رضایت شغلی دبیران جدول شماره 25-4 شاخص های متغیر عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی بر حسب عامل میانگین و انحراف معیار جدول شماره 26-4 نتایج آزمون حداقل اختلاف معنی (LSD) بین میانگین های متغیر عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی جدول شماره 27-4 تجزیه و تحلیل واریانس یك عامل بین عوامل مختلف سازمانی و رضایت شغلی جدول شماره 28-4 شاخص متغیر عوامل مختلف سازمانی اثرگذار بر رضایت شغلی بر حسب عامل میانگین و انحراف معیار جدول شماره 29-4 نتایج آزمون حداقل اختلاف معنی دار (LSD) بین میانگین های متغیر عوامل مختلف سازمانی فهرست اشكال و نمودارها شكل 1-2 دیدگاه موقعیتی شكل 2-2 علل و پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی شكل 3-2 نمودار مدل تحلیلی تحقیق … دانلود مقاله نقش عوامل رضایت شغلی بر عملکرد دبیران مدارس