همه چیز درباره بورس

همه چیز درباره بورس

همه چيز درباره بورس
فهرست مطالب:
سابقه وتاريخچه بورس
بورس کالاها
بورس اسعار
بورس اوراق بهادار
نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد
نقش بورس از ديد سرمايه گذاران
الف) خريد سهام براي کسب سود
ب) اعمال حق راي و اداره امور شرکت
ج) اطمينان از محل سرمايه گذاري
د) قابليت نقدينگي اوراق بهادار
ه) پوشش در مقابل تورم
و) احاس مشارکت در امور توليدي وتجارتي
ز) معافيتهاي مالياتي
نقش بورس از ديد صادر کنندگان اوراق بهادار
داد و ستد در بورس اوراق بهادار
تالار بورس
فهرست رسمي بورس
تابلوي قيمتها
ک …