وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران فهرست مطالب: مقدمه 2- تعریف و مفهوم تجارت الكترونیكی – تعریف تجارت الكترونیكی (E.Commerce) – تعریف EDI – تفاوت تجارت الكترونیكی و EDI 3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الكترونیكی مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران و جهان الف) اقدامات سازمانهای بین المللی ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین و مقررات ملی 1- دستورالعملهای اروپایی 2- قانونگذاری ملی ج) وضعیت قانونگذاری در ایران – سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران – طرح تجارت الكترونیكی مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الكترونیكی الف- وضعیت دانشكده‌ های حقوق ب- تشكیلات دادگستری ج- نظام اداری و بخش خصوصی – پیشنهادات منابع … وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران