پاورپوینت افزودنی های بتن

پاورپوینت افزودنی های بتن

پاورپوینت افزودنی های بتن   فهرست پاورپوینت افزودنی های بتن : 1– آب بندى منابع بتنى 2– آنى گیر سیمان 3– افزودنى منبسط كننده 4– پوشش محافظ نما 5– دیر گیر بتن Concrete Retarder COMEX C44 6– دیرگیر بتن Concrete Retarding Admixture COR -S1 7– رنگ بتن 8– روان كننــده 9– روغن قالب 10– زود گیـر بتن Acceleratin Admixture SAA -7S 11– زودگیر بتن Concrete Accelerating ASCOM-F7 12– زودگیر شاتكریت 13– ژل میكروسیلیس MSMX 14– سخت كننده سطح بتن 15– سوپر روان كننده 16– ضد یخ بتن 17– عمل آورنده بتن ( كیورینگ ) 18– هوازاى بتن 19– واتر پروف (پودری) 20– واتر پروف (مایع) 21– فـوق روان كننده Super Plasticizer SCOM- 7B