پاورپوینت ايمنی ساختمان و بالابرها

پاورپوینت ايمنی ساختمان و بالابرها

پاورپوینت ايمنی در صنعت (ايمنی ساختمان و بالابرها) ايمنی ساختمان در معادن در درجه اول و در كارگاههای ساختمان در درجه دوم تعداد و شدت حرارت ناشي از كار بيشتر از ساير كارگاهها است.9  تا 12 درصد نيروي شاغل را در كشورهاي مختلف تشكيل مي دهد.بنابر گزارش سال 1997، Niosh  در آمريكا 6 درصد نيروي كار اين كشور بوده در حاليكه جراحت ناشي از حوادث در اين صنعت 15 درصد كل هزينه پرداخت غرامت به كارگران در همان سال بوده است.ويژگيهايي كه موجب پيچيدگی در اين صنعت شده است:نسبت كارگاههاي كوچك و خويش فرما زيا …