پاورپوینت تحلیل برج قابوس

پاورپوینت تحلیل برج قابوس

پاورپوینت تحلیل برج قابوس  فهرست: معرفی شهر نیارش مشخصات بنا پی و بدنه بنا سردر ورودی و تزیینات آن انعکاس صدا بندکشی دیواره برج نحوه اجرای برج هدف اولیه ساخت بنا بانی ساختمان مرمت بنا صدمات و تعمیرات برج یک خبر خیلی مهم وضعیت فعلی بنا منابع