پاورپوینت درک خلاقانه و به خاطر سپردن دائمی مطالب

پاورپوینت درک خلاقانه و به خاطر سپردن دائمی مطالب

پاورپوینت درک خلاقانه و به خاطر سپردن دائمی مطالب  فهرست: طرح درس شیوه های مطالعه اهداف درس شیوه های مطالعه بخش اول: فصل اول: یادگیری خلاق هدف تفكر و توسعه نتیجه مهارتهای مطالعه مقابله با آفات مطالعه فصل دو: افزایش سرعت مطالعه دریافت اطلاعات درك بصری دست خوانی مبانی دست خوانی محاسبه سرعت مطالعه فصل سه: بروز آفات مطالعه فصل چهار: مبانی و شیوه های افزایش سرعت مطالعه مبانی افزایش سرعت مطالعه شیوه های مقابله با كلمه خوانی كاهش زمان مكث روی كلمات افزایش حوزه دید فصل پنج: شیوه های افزایش سرعت مطالعه شیوه دیدن بخش دوم: فصل شش: بهره وری و شرایط مطالعه بهره وری چیست؟ شرایط مطالعه هدف بهداشت تن و روان علاقه زمان مطالعه مكان مطالعه برنامه ریزی رفتار مطالعه زمانبندی مطالعه نظام مطالعه ارتباط و تداعی برجسته سازی عوامل مؤثر در یادآوری استراحت تنفس عمیق فصل هفت: طرح شبكه ای بازدهی و روش مطالعه استخراج و تنظیم نكات كلیدی اصول اجرای طرح شبكه ای مشخص كردن عنوان مطلب تمایز نكات اصلی از فرعی محدودیت شاخه های اصلی به كارگیری علایم و قراردادها انواع طرحهای شبكه ای مدل شعاعی مدل هرمی مدل سلولی مدل همپوشی طرح شبكه ای و مراحل یادگیری كلامی فصل هشت: خواندن متون مختلف متون عادی متون فنی و ریاضیات متون دینی متون زبان شعر روزنامه فصل نه: نظام مطالعه برتر بخش پیش مطالعه بررسی اجمالی كل كتاب بررسی اجمالی هر فصل سوال گذاری بخش مراحل حین مطالعه مطالعه و یادداشت برداری بازنگری و بازخوانی طرح شبكه ای بازیابی و سنجش خود بخش مراحل پس از مطالعه مرور بخش سوم: فصل ده: یادگیری خلاق تعریف یادگیری خلاق نیمكره های مغز تحریك نیمكره راست مغز فصل یازده: شناخت حافظه حافظه در تشبیه حافظه و عضله حافظه و انبار حافظه و پول فصل دوازده: تداعی ، پیوند برای پایداری شناخت تداعی غیر عادی تحرك رنگ مبالغه جایگزینی نقش خود فصل سیزده: نظام های یادیاری كاربرد مشاهده ذهنی تصاویر ذهنی داستان سرایی واژه های مشابه و مانوس نمادها طبقه بندی فصل چهارده: ضمیر نا خود آگاه و تصویر ذهنی ضمیر كاركرد ضمیر نا خود آگاه ارتباط با ضمیر نا خود آگاه شیوه القای هدف به ضمیر نا خود آگاه اصول و شیوه القای هدف … پاورپوینت درک خلاقانه و به خاطر سپردن دائمی مطالب