پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی شهری  فهرست: .1بخش یک: مفهوم شهر و شهرسازی .2بخش دوم: تحولات شهرنشینی .3بخش سوم: تحولات شهرسازی .4 بخش چهارم: برنامه ریزی و انواع آن .5بخش پنجم: روش مطالعه وضع موجود .6بخش ششم: ارایه طرح ها و راه حل ها .7بخش هفتم: الگوی برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری .8بخش هشتم: ضوابط توسعه زمین و تاسیسات زیر بنایی .9بخش نهم: تاثیرعومل اجتماعی و اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی .10بخش دهم: نواحی مسکونی