پاورپوینت گنبد در معماری ایران

پاورپوینت گنبد در معماری ایران

پاورپوینت گنبد در معماری ایران   فهرست: مقدمه تعریف هندسی گنبد چپیره ترمبه ( سرمبه یا سلمبه ) فیلپوش ترمبه پتگین ( پتکین patkin ) ترمبه پتگونه یا پتکانه سکنج ( چین و چروک ) طاق بندی یا طاق بست كاربندی یا كاربست گنبدهای دو پوسته كاملا از هم گسسته یا گسیخته آهیانه – انواع پوسته های آهیانه طرز چیدن مصالح گنبد طرز ساختن گنبد طرز ساختن گنبدهای تركین