پایان نامه بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

پایان نامه بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت فهرست مطالب: فصل اول : كلیات چكیده 2 مقدمه 3 1-1 بیان مسئله 4 1-2 اهمیت پژوهش   5 1-3 اهداف پژوهش   6 1-4 سوالات پژوهش 8 1-5 تعریف مفاهیم 8 1-6 تعریف رسانه ها و انواع رسانه ها  9 1-7 مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان  10 1-8 تعاریف مختلف از رسانه های آموزشی توسط دانشمندان 10 1-9 رسانه های ارتباط جمعی و جامعه 11 1-10 رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی 12 1-11 توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان 14 1-12 رسانه های ارتباط جمعی 15 1-13 انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر 15 1-14 ارتباط جمعی یا عمومی 15 فصل دوم: 2-1 تاریخچه رسانه ها 18 2-2 پیدایش سینما ، رادیو و تلویزیون 20 2-3 تاریخچه پیدایش روزنامه ها 27 2-4 سینما ، پیدایی و نظور آن 34 2-5 تئاتر و مخاطبان 37 2-6 تئاتر در شرق 38 2-7 تئاتر در قبل از اسلام 39 2-8 تئاتر پس از اسلام 40 2-9پژوهش در ارتباطات 45 2-10صدا و سیما و تعلیم و تربیت 57 2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران 59 2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت 61 2-13نقش رسانه های ملی در جهان 64 2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان 65 2-15 تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها 66 2-16 مکتب مارکسیسم کلاسیک 67 2-17 نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها 67 2-18 مطالعات فرهنگی توده 68 2-19 مکتب فرانکفورت 69 2-20 نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها : نظریه ی استحکام 69 2-21 نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها 70 2-22 نظریه ی تزریقی رسانه ها 70 2-23 نظریه ی برجسته سازی رسانه ها 70 2-24 نظریه ی نیاز جویی رسانه ها 70 2-25 نظریه ی وابستگی مخاطبان 71 2-26 نظریه ی موزاییکی رسانه ها 71 2-27 نظریه ی سیستمی 71 2-28 دیدگاههای پیشگامان رسانه ها 74 2-29 دیدگاه دیوید رایز من 75 2-30 دیدگاه مارشال مک لوهان 76 2-31 وظایف رسانه ها 76 2-32 نقش تفریحی رسانه ها 77 2-33 نقش های خبری رسانه ها 77 2-34 نقش های همگن سازی رسانه ها 78 2-35 نقش آگاه سازی رسانه ها 78 2-36 نقش تعلق اجتماعی رسانه ها 78 2-37 دیدگاه های افراطی رسانه ها 79 فصل سوم : روش تحقیق فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 تلویزیون 84 4-2 یونسکو و رادیو و تلویزیون 85 4-3 نقش رادیو و تلویزیون در آموزش 86 4-4 تاثیر تلویزیون بر خانواده 87 4-5 استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش 88 4-6 نقش آموزشی تلویزیون 89 4-7 تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها 91 4-8 اینترنت (ویژگی ها ، کارکردها،مزایا) 92 4-9 معایب اینترنت 94 4-10 موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت 94 4-11 نقش اینترنت در تعلیم و تربیت 95 4-12 نقش اینترنت در دنیای نوجوانان 98 4-13 نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت 101 4-14 تلفن همراه در مدارس ایران 101 4-15 فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و پرورش 103 4-16 یادگیری از طریق تلفن همراه 106 4-17 رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه 107 4-18 منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟ 108 4-19 از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟ 108 4-20 برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه 109 4-21 نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه 109 4-22 ماهواره چیست؟ 111 4-23 نحوه کار ماهواره ارتباطی 111 4-24 تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره 114 4-25 موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره 115 4-26 آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی 118 4-27 توانایی کاربرد آموزش از طریق ماهواره در کشور چین 119 4-28 سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها 119 4-29 سینما و تلویزیون 120 4-30 سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز 121 4-31 سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر ( رقابت درونی ) 121 4-32 نقش تربیتی سینما 122 4-33 مذهب و سینما 124 فصل پنجم 5-1 نتیجه گیری 126 5-2 پیشنهادات 129 5-3 محدودیت های پژوهش 129 5-4 خلاصه 129 5-5 منابع و ماخذ 138 چکیده به زبان لاتین 141 … دانلود پایان نامه بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت