پرسشنامه ارزش های سازمانی

پرسشنامه ارزش های سازمانی

پرسشنامه ارزش های سازمانی  پرسشنامه ارزش های سازمانی – این پرسشنامه به سنجش ارزش های سازمانی می پردازد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 17 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. این پرسشنامه برای اولین بار از یک منبع خارجی ترجمه شده است. پایایی و روایی پرسشنامه ارزش های سازمانی باید سنجیده شود. نمونه ای از سوالات پرسشنامه: 1- زمانی که سازمان تصمیم به استخدام می گیرد، در جستجوی افرادی است که دارای ارزشهایی مشابه با ارزش های سازمان باشند. 2- این سازمان در موقع تحقق ارزش …