پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی


این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه پیش رو دارای 26 سوال است که 7 بعد بهره وری نیروی انسانی را مورد سنجش قرار می دهد. طیف مورد استفاده در این پرسشنامه 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. 7 بعد مورد سنجش به ترتیب زیر است: – توانایی: سوالات 3-1 – درک و شناخت: 7-4 – حمایت سازمانی: سوالات 11-8 – انگیزش: سوالات 15-12 – بازخور: سوالا …