پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی

            پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط تائورمینا (1994) طراحی و توسط بیگلیاردی و همکارانش (2005) معرفی شده است. این پرسشنامه توسط نادی و همکاران (1388) ترجمه و اعتباریابی شده و ضریب پایایی آن برابر با 90/ بدست آمده است. پرسشنامه پیش رو حاوی 20 سوال جهت سنجش چهار بعد زیر است: – آموزشی: سوالات 1 تا 5 – تفاهم: سوالات 6 تا 10 – حمایت همکاران: سوالات 11 تا 15 – چشم انداز آینده: سوالات 16 تا 20 طیف مورد استفاده …

این فایل حذف شده است