پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه درگیری شغلی
دانلود پرسشنامه درگیری شغلی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و دارای 19 سوال جهت سنجش درگیری شغلی کارکنان می باشد. طیف مورد استفاده 5 درجه ای لیکرت است. منبع و شیوه تفسیر در درون متن ذکر شده است فرمت: doc و قابل ویرایش …