پرسشنامه رفتار مدنی سازمانی اورگان و کانوسکی

              این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط اورگان و کانوسکی در سال ۱۹۹۶ طراحی شده و در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه پیش رو دارای ۵ بعد نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه است. این ابعاد با استفاده از ۱۵ سوال به ترتیب زیر مورد سنجش قرار می گیرد: – نوع دوستی: سوالات 3-1 – وجدان: سوالات 6-4 – جوانمردی: سوالات 10-7 – رفتار مدنی:&n …