پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان

            پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که کاملا مطابق با شرایط ایران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه 61 سوال می باشند که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهند: – وابستگی شغلی: سوالات 5-1 – وابستگی سازمانی: سوالات 15-6 – تناسب شغل با شاغل: سوالات 19-16 – طراحی شغل: سوالات 25-20 – همکاران: سوالات 31-26 – مدیران و مافوق: سوالات 39-32 – حجم کار و استرس محیطی: سوالات 44-40 – شرایط فیز …