پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان

            پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را مورد سنجش قرار می دهد. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 35 سوال و در چهار بعد تنظیم شده اند. این ابعاد به شرح زیر می باشند: ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان: – خرده مقیاس قانونی: سوالات 1-2-3-5-6-7-8 – خرده مقیاس اقتصادی: سوالات 9-10-11-12-13-14-16 – خرده مقیاس اخلاقی: سوالات 4-15-18-20-21-22-23-28-31 – خرده مقیاس نوع دو …