پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین             پرسشنامه مدیریت منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» (1989) پرسشنامه‌ ای 20 سوالی است که به وسیله آن می‌ توان منابع قدرت «فرنچ و راون» را که شامل پنج منبع قدرت : پاداش ، اجبار ، مرجعیت ، قانونی و تخصصی می‌ باشد، سنجید. سوالات این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به صورت بسته پاسخ پنج گزینه‌ ای ( کاملا موافق ، موافق ، نظری ندارم ، مخالف ، کاملا مخالف ) می‌ باشد. فرمت: doc و …