پروژه جریان بدون برا حول استوانه – آئرودینامیک مادون صوت

پروژه جریان بدون برا حول استوانه – آئرودینامیک مادون صوت

پروژه جریان بدون برا حول استوانه - آئرودینامیک مادون صوت   جریانهای بدون برا پیرامون اجسام دلخواه ( روش عددی صفحه بندی چشمه ) این روش را روش صفحه بندی چشمه می نامند، که از اواخر 1960 به صورت ابزار آئرودینامیکی استانداردی در صنعت و بیشتر آزمایشگاه های پژوهشی درآمده است. در واقع حل عددی جریان های پتانسیل ، به وسیله هر دو روش صفحه بندی چشمه ای و گردابه ، انقلابی در تحلیل جریان های کم سرعت به وجود آورده است. در این پروژه ، مفهوم چشمه یا چاه را تعلیم داده و با استفاده از آن مسئله جریانهای بدون برا پیرامون اجسام دلخواه را حل خواهیم نمود. … پروژه جریان بدون برا حول استوانه – آئرودینامیک مادون صوت