پروژه حل توزیع فشار روی ایرفویل با روش مدل دابلت

پروژه حل توزیع فشار روی ایرفویل با روش مدل دابلت

پروژه حل توزیع فشار روی ایرفویل با روش مدل دابلت در این برنامه متلب ، توزیع فشار بر روی ایرفویل دلخواه از طریق Airfoil Doublet Model، بدست می آید. جهت اجرا، برنامه متلب را ران گرفته و خروجی را مشاهده نمائید. می توان توزیع فشار بر روی هر ایرفویل را با این روش بدست آورد مشروط بر اینکه هندسه ایرفویل در کنار برنامه متلب قرار داده شود. …