پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی – گیربکس صنعتی

پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی – گیربکس صنعتی

پروژه درس طرح ریزی واحد های صنعتی - گیربکس صنعتی فهرست مطالب: مقدمه 5 معرفی محصول 6 شرح محصول 8 بررسی بازار 10 میزان تولید محصول 10 واردات و صادرات 13 برآورد تقاضای محصول 13 سهم قابل کسب از بازار 13 برنامه تولید محصول 13 بررسی و طراحی محصول 13 لیست قطعات 14 بررسی و طراحی فرآیند ساخت 15 عملیات ساخت 15 توالی عملیات 17 برآورد ماشین آلات 21 ملزومات 26 برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 26 کروکی استقرار ماشین آلات و بخشها 26 کلیات طرح استقرار 28 بررسی و طراحی فرآیند ساخت 28 بالانس خط مونتاژ 29 برآورد مساحت تجهیزات 29 کروکی قسمت مونتاژ 29 برآورد نیروی انسانی قسمت مونتاژ 29 طرح قسمتهای دریافت و ارسال 30 وظایف قسمت دریافت و ارسال 30 فرم تجزیه و تحلیل قسمت دریافت و ارسال 34 کروکی قسمت دریافت و ارسال 36 تجهیزات و نیروی انسانی قسمت دریافت و ارسال 36 طرح انبارها 36 فعالیتهای مرتبط با انبار 37 برآورد وسایل و تجهیزات مورد نیاز در انبار 39 نمودار تجزیه و تحلیل انبار 40 کروکی انبار 44 عوامل مهم در طرح انبار 44 سایر بخشهای در ارتباط با تولید 44 وظایف و عملیات مرتبط با هر بخش 44 تحلیل جریان مواد و رابطه فعالیتها 45 طرح کلی استقرار 45 تعیین استقرار بخشهای تولیدی 50 روش الگویی 50 روش گراف 53 مزایا و معایب روشها 55 طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل چارت سازمانی 56 طرح سیستم حمل و نقل 58 نمودار برنامه ریزی انتقال مواد 58 نهایی کردن طرح بخشهای تولیدی 66 تعیین راهروهای فرعی و اصلی 66 طرح شبکه راهروها 66 معیارهای یک طرح خوب 67 دو طرح نهایی استقرار بخشهای تولیدی 67 نهایی کردن طرح 67 طرح کلی استقرار با توجه به روش الگویی 67 طرح کلی استقرار با توجه به روش آلدپ 70 الگوی جریان مواد 70 طرح نهایی 70 نعیین محل کارخانه 70 عوامل موثر در تعیین محل کارخانه 71 سه محل پیشنهادی برای استقرار محل کارخانه … پروژه درس طرح ریزی واحدهای صنعتی – گیربکس صنعتی