پروژه روش الحاقی در بهینه سازی مسائل آئرودینامیکی

پروژه روش الحاقی در بهینه سازی مسائل آئرودینامیکی

پروژه روش الحاقی در بهینه سازی مسائل آئرودینامیکی روش الحاقی در بهینه سازی مسائل آئرودینامیکی ترکیب الگوریتم­های گرادیان با تکنیک­های مضرب لاگرانژ یک رهیافت محاسباتی قوی برای محاسبه حل­های عددی مسائل معکوس ارائه می­دهند. این ترکیب ، که روش الحاقی نامیده می­شود، در موقعیت­های مختلف برای تخمین توابع یا پارامترهای ثابت و حتی متغیر استفاده می­شود. هدف این پروژه معرفی برخی مفاهیم ریاضی پایه برای توسعه روش الحاقی و به تصویر کشیدن نقش معادلات مدل در توسعه این روش، است. همچنین مثال­های استاندارد در مدل­سازی انتقال حر …